17 13 Javastraat- Zeestraat. Spui en omge ving. de drukke verkeerskruising Groote- I erbreeding Groote-Markt- straat. eigenaren waren overgebracht, werd met een groot aantal dier eigenaren langs minnelijken weg door geringe verhooging der aanbiedingen, w'aartoe de Raad besloot in zijn vergaderingen van 29 Juni 1931 (Bijlage No. 401) en 13 Juli 1931 (Bijlage No. 424), overeenstemming bereikt. Slechts tegen twee eigenaren zal over de onteigening moeten worden geprocedeerd. De verbreeding van de Javastraat tussehen Zeestraat en Verbreeding Alexanderstraat werd in 1931 ten uitvoer gebracht. Met alle eigenaren van aan de Zeestraat gelegen pereeelen werd na lang durige onderhandelingen overeenstemming bereikt; de betref fende akten van overdracht werden evenwel nog niet gepas seerd. Bij Raadsbesluit van 16 Februari 1931 (Bijlage No. 108) werd alsnog een oppervlakte grond, groot 256 m2 tegen den prijs van f 45,per m2 aangekocht. Eveneens werden bij Raads besluit van 15 Juni 1931 (Bijlage No. 368) gedeelten aangekocht van de pereeelen Zeestraat Nos. 67 en 69 en Sophialaan No. 2, groot 140 m2 voor den prijs van f 4,per m2. Ter verruiming van MarktstraatSpui, werd bij Raadsbesluit van 2 Maart 1931 (Bijlage No. 124) besloten de onteigening aan te vragen van het hoekperceel Spui No. 97. Het adres aan de Koningin werd inge zonden 19 Mei 1931; de eerste ter visie-legging der onteigenings- bescheiden vond plaats van 28 Juli t./m. 17 Augustus 1931. Bij Raadsbesluit van 13 April 1931 (Bijlage No. 232) werd Verbetering besloten tot aankoop van de pereeelen Ammunitiehaven No. 21, Lamgroen No. 2, kadaster Sectie G. No. 1544, groot 80 m2 voor f 6.000,Bij Raadsbesluit van 2 November 1931 (Bijlage No. 674) werd bekrachtigd de aankoop in openbare veiling op 2027 October 1931 van het perceel Lage Zand No. 11, kadaster Sectie G. No. 836, groot 57 m2 voor f 3.400, In zijn vergadering van 19 Januari 1931 (Bijlage No. 28) besloot de Raad tot aankoop van het Hofje gelegen tussehen den Z.-O.-Binnensingel en de Hekkelaan, groot 3.789 m2 voor den prijs van f 20,per m2. Aankoop was gewenscht, aangezien het hierdoor mogelijk bleek een aantal slechte hofjeshuizen op te ruimen. Een gedeelte van den grond is bestemd voor uit breiding van de ter plaatse aanwezige scholen. Bij Raadsbesluit van 13 Juli 1931 (Bijlage No. 409) werd be- Tramstraat- sloten tot aankoop van het perceel Tramstraat No. 2, kadastraal Loosduinen. bekend als gemeente Loosduinen, Sectie G. Nos. 1166 en 977, te zamen groot 227 m2 voor den prijs van f 8.000,Deze aankoop was noodig ten behoeve van de verbinding van de Emmastraat (L.) met de Kijkduinschestraat. In zijn vergadering van 3 Augustus 1931 (Bijlage No. 448) Verbreeding Ka- besloot de Raad tot aankoop van het Rijk van een oppervlakte zernestraat. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 424