17 15 door den Gemeenteraad Wijziging en vaststelling van rooilijnen. Bovendien werden nog aangekocht de perceelen Vuurbaak- straat Nos. 288 t./m. 306 krachtens Raadsbesluit van 3 Augustus 1931 (Bijlage No. 469) voor f 3.250,en de perceelen Werfstraat Nos. 110112 krachtens Raadsbesluit van 12 October 1931 (Bij lage No. 613) voor f 900, Ingevolge Koninklijk Besluit van 13 Augustus 1931 No. 30 is Verbreeding aan het Raadsbesluit van 27 April 1931 (Bijlage No. 296) betref fende onteigening van perceel Vleerstraat No. 3 ingevolge art. 77, eerste lid, 5e der Onteigeningswet, de goedkeuring onthouden op grond van de overweging, dat voornoemde bepaling van de Ont eigeningswet, onteigening zonder voorafgaande verklaring bij de Wet, dat het algemeen nut de onteigening vordert, toelaat ter verkrijging van de beschikking over onbebouwde of gebouwde eigendommen, ten aanzien waarvan aanbouw of herbouw, krachtens art. 30 van de Woningwet is verboden en voorts dat slechts ten aanzien van een deel van het in het Raadsbesluit bedoelde perceel aanbouw of herbouw is verboden krachtens art. 30 van de Woningwet, zoodat tegen onteigening van het geheele perceel bezwaar bestaat. Krachtens Raadsbesluit van 1 December 1931 (Bijlage No. 735) Verbreeding As zijn aangekocht de perceelen Westeinde No. 36 hoek Assendelft- sendelftstraat. straat No. 2, ter grootte van 97 m2, voor den prijs van f 16.000,—. Aankoop vond plaats ten einde de mogelijkheid te openen de Assendelftstraat plaatselijk te kunnen verbreeden in aansluiting met de reeds verbreéde Vleerstraat. Bij Raadsbesluit van 16 November 1931 werd besloten tot Verruiming Flu- verruiming van den Fluweelen Burgwal bij de Kalvermarkt, in verband waarmede de schutting, welke den grond afsloot, achter uit werd gezet, waardoor de mogelijkheid werd geschapen de voor het rijverkeer in de richting van de Kalvermarkt zeer hinderlijke bocht te verflauwen. Hieronder volgt een overzicht van vastgestelde en gewijzigde rooilijnen. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Vleerstraat. TABEL I. Vaststelling en wijziging van rooilijnen. Betreft. TOELICHTING. 5 Januari 5 Januari 5 Januari Wijziging in verband met verbreeding. 2 Wijziging in verband met geprojecteerde bebouwing. Wijziging in verband met geprojecteerde bebouwing. weelen Burg wal bij de Kal vermarkt. Raadsbesluit 1931. 841 van ’30 84G van ’30 Num- j mer der j bijlage, I Rooilijn aan de Koren dij kstraat. Rooilijn aan het Plein, den Korte Vijverberg en de Doelenstraat. Rooilijn aan den Haag- weg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 426