17 16 I Verbetering ver keerswegen in ingediend een algemeen voorstel betreffende de in de toekomst de binnenstad, noodige verbeteringen der verkeerswegen in de binnenstad. In zijn vergadering van 3 Augustus 1931 (Bijlage No. 452) stelde de Raad een verordening vast houdende verbod tot aan bouw en herbouw van gebouwen op grond gelegen in den Escamppolder, welke bij Raadsbesluit van 2 September 1930 (Bijlage No. 568) in de naaste toekomst voor den aanleg van een gracht met kaden is bestemd. Bij Raadsbesluit van 12 October 1931 (Bijlage No. 609) werd een aanvulling aan deze verordening toegevoegd. Nadat in de Raadsvergadering van 28 April 1930 (Bijlage No. 165) wTas besloten tot wijziging van de grenslijnen van be bouwing in bouwplan „Koningskade Noord”, is nader gebleken, dat verschuiving van de grenslijnen van bebouwing aan de v.-d.- Haerstraat en Emantsstraat geen zin meer had, in verband waarmede het bedoelde Raadsbesluit gewijzigd moest worden. In zijn vergadering van 2 Maart 1931 (Bijlage No. 142) besloot de Raad hiertoe. In een gemeenschappelijk rapport met de Directeuren van Gemeentewerken, Gemeenteplantsoenen, Gemengd Bedrijf Haag- sche Tramweg Maatschappij en Hoofdcommissaris van Politie, d.d. 18 Februari 1931, werd wederom een voorstel aan Burge meester en Wethouders gedaan thans over te gaan tot het treffen van maatregelen, welke de totstandkoming van de verkeersroute ConradkadeDe-HeemstraatMonsterschestraat ten doel heb ben, daar steeds meer de urgentie hiervan was gebleken. Een beslissing hieromtrent werd door Burgemeester en Wethouders nog niet genomen. Op 4 December 1931 werd bij Burgemeester en Wethouders VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. TOELICHTING. Betreft. 5 Januari 6 19 Januari 26 16 Februari Wijziging in verband met bebouwing. 107 2 Maart 124 1 Juni 334 543 705 Bouwverbod. van Verkeersweg Conradkade- De-Heem- straat-Mon- sterschestraat. Grenslijnen van bebouwing in bouwplan „Ko- ningskade- Noord”. Num mer der bülage. Rooilijn aan de Hilde bran dstraat. Rooilijn aan den Hof weg en de Hofstraat. Rooilijn aan de Wasse- naarschestraat. Rooilijn hoek firoote- MarktstraatSpui. Rooilijn 2e Waldorp- d warsstraat. Rooilijnen aan de Brou- werstr. en Turfmarkt. Rooilijn Fluweelen Burg wal bjj de Kalvermarkt Raadsbesluit 1931. 24 Augustus 16 November Wijziging in verband met te maken door gang onder de spoorbaan. Wijziging in verband met verbreeding. Wijziging in verband met verkeersver- betering. Wijziging in verband met verkeersver- betering. Wijziging in verband met geprojecteerde bebouwing. Wijziging in verband met verkeersver- be tering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 427