17 17 In zijn vergadering van 5 Januari 1931 (Bijlage No. 841 van Verkoopen. 1930) besloot de Raad tot verkoop van een oppervlakte grond aan de Korendijkstraat, groot 55 m2, tegen den prijs van f 6,— per m2. In zijn vergadering van 19 Januari 1931 (Bijlage No. 39) besloot de Raad tot verkoop van perceelen grond aan den Drogersdijk, groot 134 m2, tegen den prijs van f 46,20, terwijl tevens een overeenkomst werd aangegaan tot gedeeltelijke ont binding van de erfpaehtsovereenkomst. Voor den verkoop van eenige perceelen Gemeentegrond aan den De-la-Reyweg en omgeving en voor een perceel grond aan de Cornelis-v.-d.-Lijnstraat werd een openbare inschrijving ge houden. Voor alle 17 kavels waren inschrijvingen binnen ge komen. In zijn vergadering van 2 Maart 1931 (Bijlage No. 145) besloot de Raad de verschillende kavels aan de hoogste inse.hrij- vers te verkoopen. Bij Raadsbesluit van 2 Maart 1931 (Bijlage No. 146) besloot de Raad tot verkoop van een perceel grond op den hoek van de Bankastraat en de Kerkhoflaan, groot 47 m2, voor den prijs van f 35,per m2. In zijn vergadering van 16 Maart 1931 (Bijlage No. 186) besloot de Raad tot verkoop aan het Rijk van een oppervlakte grond aan het Willem-Witsenplein, de van-Alkemadelaan, Weis- senbruchstraat en Roelofsstraat, groot ongeveer 5420 m2, tegen een prijs van f 36,70 per m2. In zijn vergadering van 13 April 1931 (Bijlage No. 238) besloot de Raad tot verkoop van eenige perceelen grond aan het Spui en de Groote-Marktstraat, groot respectievelijk 107 m2, 27 m2, 210 m2,1 m2 en 0,05 m2, tegen den prijs van respectievelijk f 594, per m2 en f 475,20 per m2. In zijn vergadering van 1 Juni 1931 (Bijlage No. 327) besloot de Raad tot verkoop van de perceelen Gemeentegrond, in eeuwig durende erfpacht uitgegeven, voor zooveel daarop de panden Koninginnegracht Nos. 2 en 3 zijn gesticht, voor de som van onderscheidenlijk f 714,en f 406, Bij Raadsbesluit van 1 Juni 1931 (Bijlage No. 331) werd een oppervlakte Gemeentegrond, gelegen aan de Jan-Wapstraat, de Van-Koetsveldstraat en de Goeverneurlaan, groot 2600 m2, verkocht ten behoeve van den bouw van een kerk tegen den prijs van f 26,per m2. In zijn vergadering van 1 Juni 1931 (Bijlage No. 338) besloot VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. C. VERKOOP VAN GEMEENTE-EIGENDOMMEN EN RUILING VAN GROND ENZ.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 428