18 Ruilingen van grond enz. de Raad tot verkoop van een perceel grond, groot 61 m2, ge legen aan de Roelofsstraat, voor den prijs van f 28,per m2. In zijn vergadering van 24 Augustus 1931 (Bijlage No. 544) besloot de Raad tot verkoop van den grond aan de Prins- Willemstraat, groot 163 m2, tegen een prijs van f 749,60, welke grond bij akte van 22 Juni 1841 eeuwigdurend in erfpacht was uitgegeven; voorts werd een oppervlakte grond, groot 300 m2, gelegen aan den Drogersdijk, verkocht tegen een prijs van f 12,per m2. In zijn vergadering van 24 Augustus 1931 (Bijlage No. 545) besloot de Raad tot verkoop van den grond aan de Prins- Willemstraat in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven, groot 114 m2, deel uitmakende van het perceel kadaster Sectie A. H. No. 1777 voor het geheel groot 124 m2 voor den prijs van f 463,20. In zijn vergadering van 30 November 1931 (Bijlage No. 756) besloot de Raad tot verkoop van een oppervlakte grond aan de v.-d.-Wateringelaan, groot 315 m2, voor den prijs van f 12.740,—. In zijn vergadering van 29 Juni 1931 (Bijlage No. 378) besloot de Raad tot kosteloozen afstand van een perceel grond, nabij het Willem-Beukelsz.plein, deel uitmakende van perceel kadaster Sectie A. G. No. 2767, groot 0,5 m2, ingenomen door een muur opgetrokken tegen den N.W. zijgevel van het schoolgebouw, mits de erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van de perceelen Sectie A. G. Nos. 29802981 en ten laste van een deel van per ceel No. 2767 wordt opgeheven. Krachtens Raadsbesluit van 3 Augustus 1931 (Bijlage No. 480) werd met C. P. van Bochove een ruiling van grond aange gaan, gelegen aan de Emmastraat (L.), waarbij de Gemeente verkreeg een oppervlakte grond, groot 40 m2, te bestemmen tot straat en afstond een oppervlakte grond groot 115 m2. Deze ruiling vond plaats met een toegift aan de Gemeente van een bedrag ad f 1.000,—. Krachtens Raadsbesluit van 3 Augustus 1931 (Bijlage No. 482) werd kosteloos overgenomen een oppervlakte grond gelegen aan de Wagenstraat, de Groote-Marktstraat en de Achter Raam straat, kadaster Sectie I. No. 1980, met bestemming tot straat. Op dezen grond rustte bouwverbod (Verzameling 1923, No. 36). Krachtens Raadsbesluit van 28 September 1931 (Bijlage No. 604) werd kosteloos overgenomen met bestemming tot openbare straat ter verbreeding van den weg, een oppervlakte grond aan den Haagweg (L.) groot 311 m2. Krachtens Raadsbesluit van 3 Augustus 1931 (Bijlage No. 473) werd met de Maatschappij „Hoogwerf” een ruiling van VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 429