17 19 aan het Sljjk- einde. Electrisch Be drijf. grond aangegaan, gelegen nabij den Leyweg in het uitbrei dingsplan „RustenburgOostbroek”, waarbij de Gemeente een oppervlakte verkreeg groot 380 m2 en afstond 60 m2. Hierbij werd overeengekomen, dat voor de grootere oppervlakte van den verkregen grond een prijs van f 20,per m2 wordt bijbe taald. Deze ruiling was wenschelijk met het oog op een goede afronding der wederzijdsche eigendommen. Op 29 Januari 1931, Staatsblad No. 26, verscheen de Wet Gronden in den waarbij het algemeen nut der onteigening ten behoeve van de „Harstenhoek”. Waterleiding werd verklaard. De tweede ter visie-legging vond plaats van 24 Juli t./m. 14 Augustus 1931, terwijl 18 November 1931 het Koninklijk Besluit (No. 30) werd genomen, houdende eindaanwijzing van de te onteigenen perceelen. Bij Raadsbesluit van 16 Maart 1931 (Bijlage No. 192) werd Hulpziekenhuis besloten tot aankoop van den grond aan het Slop van Willem Kleijn, kadaster Sectie C- Nos. 886 t./m. 891, 893 t./m. 896, 898 t./m. 903 en 1977, te zamen groot 642 m2 voor f 10.272,Aankoop was gewenscht, aangezien deze grond zoo goed als geheel wordt ingesloten door Gemeentegrond, waaronder het terrein van het Hulpziekenhuis en voor uitbreiding van dat ziekenhuis kan worden bestemd. In zijn vergadering van 15 Juni 1931 (Bijlage No. 373) besloot Gemeentelijk de Raad tot aankoop van een oppervlakte grond, groot 26 m2, gelegen aan de Damasstraat, tegen een prijs van f 28,50 per m2, ten behoeve van een transformatorgebouwtje van het Gemeen telijk Electrisch Bedrijf. Krachtens Raadsbesluit van 29 Juni 1931 (Bijlage No. 397) Gemeentelijk werd aangekocht het perceel Willemstraat No. 11, voor den prijs Gasbedrijf, van f 14.700,ten behoeve van uitbreiding van het Gemeen telijk Gasbedrijf. Voor de onteigening o.m. ten behoeve van den bouw van H.T.M. een tramremise nabij de Laan van N.-O.-Indië vond de eerste ter visie-legging der onteigeningsbescheiden plaats van 1 t./m. 21 Mei 1931. In zijn vergadering van 19 Januari 1931 (Bijlage No. 47) be sloot de Raad tot verkoop van een oppervlakte grond, groot 13.500 m2, gelegen aan den Viaductweg en Fruitweg, tegen een prijs van f 13,50 per m2, ten behoeve van den bouw van een tram- en autobusremise. In zijn vergadering van 19 Januari 1931 (Bijlage No. 28) be- Onderwijs, sloot de Raad tot aankoop van het hofje, gelegen tusschen den VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. D. GRONDEN EN GEBOUWEN TEN BEHOEVE VAN GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN BEDRIJVEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 430