17 20 Grenswijziging. Luchtvaart terrein. In 1930 werd de aangelegenheid betreffende de grenswijzi ging met de omliggende gemeenten, waaronder begrepen de opheffing der gemeenten Rijswijk en Voorburg, door Gedepu teerde Staten weder bij Burgemeester en Wethouders aanhangig gemaakt, aangezien haar gebleken was, dat ’s-Gravenhage in de naaste toekomst voor de moeilijkheid zou worden geplaatst binnen haar grenzen voldoende geschikte terreinen te vinden voor stadsuitbreiding. Van dit College werd een ontwerp van Wet in zake deze grensregeling ontvangen, met verzoek hierover advies uit te brengen; bij dezerzijdsch schrijven van 31 October 1930 werden aan Burgemeester en Wethouders eenige bezwaren en opmer kingen hierover kenbaar gemaakt. Bij schrijven van 26/27 Mei 1931 verzochten Gedeputeerde Staten aan Burgemeester en Wethouders om toepassing te geven aan het bepaalde bij art. 159 der Gemeentewet en om trent deze aangelegenheid het gevoelen van den Raad en van de in art. 158 der Wet genoemde Commissie uit de ingezetenen in te winnen. Onder Bijlage No. 344 deden Burgemeester en Wethouders hiervan mededeeling aan den Raad en werd spoe dig praeadvies toegezegd. Dit praeadvies verscheen onder Bij lage No. 344 A, waarna behandeling plaats vond in de afdeelin- gen van den Gemeenteraad (Bijlagen Nos. 344 B en C). In zijn vergadering van 16 November 1931 werd het voorstel door den Gemeenteraad aangenomen, terwijl de Commissie uit de ingezetenen het voorstel had aangenomen in haar vergade ring van 9 November 1931. In de Raadsvergadering van 13 Juli 1931 werd het voorstel, opgenomen in Bijlage No. 405, aangenomen, betrekking heb bend op de tusschen de gemeenten Rotterdam ten ’s-Gravenhage Z.-O.-Binnensingel en de Hekkelaan, groot 3789 m2, voor den prijs van f 20,per m2. Een gedeelte hiervan zal worden ge bruikt tot verbetering van de aan den Z.-O.-Binnensingel lig gende school van het R.-K. Kerkbestuur der Parochie van de H.H. Antonius en Lodewijk en van de aan de Hekkelaan lig gende R.-K. meisjesschool der St. Willibrordusvereeniging. Bij Raadsbesluit van 13 Juli 1931 (Bijlage No. 419) werd be sloten tot aankoop van het perceel 2e Schuytstraat No. 332, kadaster Sectie N. No. 6262, groot 308 ca, voor den prijs van f 35.000,ten behoeve van onderwijsdoeleinden (Nieuwe Haagsche Schoolvereeniging). VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. E. DIVERSEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 431