17 22 Werken. Verkeers confe rentie. III. GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. EXPLOITATIE-OVERZICHT. Ten einde de exploitatie mogelijk te maken, werden de na volgende werken ondernomen: In het plan „Segbroek II”, 2e gedeelte, werd met den aanleg, welke in 1929 was aangevangen, voortgegaan. In het plan „Eik en Duinen” werd met de uitvoering der uitbreiding van den bestaanden aanleg voortgegaan. In het plan „Bohemen I” werd met den aanleg aangevangen. Aan beide Gemeentebesturen werd voorgesteld een Commissie van deskundigen te benoemen, ten einde advies uit te brengen over de te kiezen methode van grondverbetering voor het lan dingsterrein. Op dit voorstel werd gedurende het verslagjaar geen besluit genomen. De bovenbedoelde conferenties hebben nog niet geleid tot een definitief plan; tegen het einde van het verslagjaar werd, in verband met inmiddels ingetreden finaneieele moeilijkheden, de verdere technische voorbereiding stop gezet. Inmiddels was voor- loopige overeenstemming reeds bereikt; tegen het einde van het verslagjaar werd over de mogelijkheid van bezuiniging op den oorspronkelijken opzet door de gezamenlijke technische diensten gerapporteerd. Dezerzijds werd overgegaan tot de opmeting en waterpassing van het terrein. Deze werkzaamheden waren tegen het einde van het verslagjaar nagenoeg voltooid. Gedurende het verslagjaar werd een negental besprekingen gehouden, waaraan behalve de ondergeteekende, deelnamen de Directeuren van het Gemengd Bedrijf der H. T. M., Gemeente werken, Plantsoenen en de Hoofdinspecteur van het Verkeers wezen, terwijl over verlichtingsaangelegenheden overleg werd gepleegd met den Adjunct-Directeur van het Gemeentelijk Elec- trisch Bedrijf. De besproken onderwerpen hadden betrekking op verkeers- verbeteringen voor bestaande wegen en pleinen, op verkeers- vraagstukken in ontworpen of in in uitvoering zijnde uitbrei dingen als wel op verkeersvraagstukken van algemeenen aard (openbare verlichting; gevaar door autobussen; vluchtheuvels ten behoeve van tramroutes met eenmanswagens; pijlen op vluchtheuvels). De na de besprekingen aan Burgemeester en Wethouders uit gebrachte adviezen werden, al naar gelang van den aard der betrokken aangelegenheid, in een afzonderlijk of gezamenlijk rapport uitgebracht. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 433