17 24 Erfpachten. Overzicht van de erfpachtsuitgiften 1912 t./m. 1931. Onderhoud en In het jaar 1931 hadden geen andere dan de gewone onder- vernieuwingen. houdswerken ten behoeve van de in het Grondbedrijf inge brachte eigendommen plaats. Het totaal der in 1931 uitgegeven bedragen beliep f 17.283,99. In het jaar 1931 werd door den Raad besloten tot uitgifte in erfpacht van in totaal 19.45.01 ha met een jaarlijkschen canon van f 288.768,81. Het totaal der aan het einde van het jaar in erfpacht uitge geven terreinen, bedragende 294.38.60 ha tegen een canon ad f 3.430.793,35 is gespecificeerd in de tabel II van dit verslag. In deze tabel wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de sinds 1912 in erfpacht uitgegeven terreinen. Voor zoover van de in deze tabel opgenomen uitgiften de akte nog niet is gepas seerd, is de oppervlakte overgenomen uit de desbetreffende Raadsbesluiten. De vóór 1912 uitgegeven oppervlakten (zg. „oude” erfpachten) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Wel zijn in het totaal opgenomen de „oude” erfpachtsgron- den, waarvan de omzetting onder de nieuwe erfpachtsvoorwaar- den inmiddels heeft plaats gevonden. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. m2. Canon. Jaar. f 3.430.793,35 Totaal 2.943.860 f n n n r n r> n H n n n r> n D n 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 14.193 45.224 19.782 62.053 74.666 144.214 76.461 136.936 134.760 145.429 76.957 148.030 143.040 242.398 348.409 342.479 291.625 192.224 110.479 194.501 9.997,35 46.056,47 7.162,04 47.791,12 54.802,92 101.050,27 60.942,87 127.476,48 150.927,52 187.304,79 101.833,78 238.076,42 187.248,04 236.982,— 395.329,68 373.989,15 374.085,91 273.366,37 167.601,36 288.768,81

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 435