17 28 Verkoopen. 19 Januari 1931 Totaal Storting „ca nons in eens”. In de in 1930 vastgestelde „Verordening betreffende storting van de contante waarde van den canon ter zake van erfpachts- recht op Gemeentegrond (Verzameling 1930, No. 27)” werd bij Raadsbesluit van 14 December 1931 (Bijlage No. 750) een wijzi ging gebracht, waardoor de mogelijkheid is gesteld om ook een kleiner bedrag van den canon door bedoelde „storting in eens” te voldoen. In 1931 -werd voor een 2-tal erfpachtsrechten tot bedoelde storting overgegaan; het bedrag der storting beliep f 31.333, De rentevoet voor de berekening der contante waarde bedroeg in 1931 4 In 1931 werd door den Raad besloten tot verkoop van de navolgende eigendommen Voor zoover van vorenstaande verkoopen de akte in 1931 werd gepasseerd, werden de resultaten daarvan in de rekening ver werkt. In afwachting van de kadastrale metingen werden van eenige verkoopen de voorloopige oppervlakten aangehouden. Het totaal der sedert 1912 verkochte eigendommen, bedra gende 15.57.04 ha, tegen een verkoopsom ad f 3.765.231,88 is ge specificeerd in de tabel III van dit verslag. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Bijlage Aanteekeningen. Koopsom. Raadsbesluit. 179.887,50 f 47 13325 16 Februari 1931 480,— 107 100 71 2 Maart 1931 51.520,— 1840 145 71 7? 77 1.252.183,68 47175 f n n 71 1 Juni 1931 1 Juni 1931 24 Augustus 1931 331 338 544 145 186 238 545 756 23164 5358 345 2572 61 59 36 315 564.518,22 196.638,60 176.679,36 Viaduct- en Fruit- weg Wassenaarsehe- straat Idem Van-de-Wateringe- laan Ligging van den grond. Grondbedrijf; ge deelte van oude erfpacht. Idem. Opper vlakte in m2. 66.872,— 1.708,— 708,— Grondbedrijf; ge deelte van oude erfpacht. Openbare inschrij ving. Idem. Corn.-van-der-Lijn- straat Plan „Oostbroek” Van-Alkemadelaan Groote-Marktstraat en Spui Goeverneurlaan Roelofsstraat Prins-Willemstraat 24 Augustus 1931 14 December 1931 432,— 12.740,— 2 Maart 1931 16 Maart 1931 13 April 1931

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 438