ifi 41 40 I Doel van de geldleening. Gewone leeningi )angegaan met eigen Fondsen. III. 70.532. 4«/2 f 2.609.692,16 1968 120.610,09 f f 2.820.868,16 1929 f 17.500. 4'/2 1964 1.149.646,23 1930 van het restant der 6 o/0 leening 1924, oorspronkelijk groot f700.000,—. 18.047,44 1970 1.534.344,55 1931 4 5.240.635,50 f 5.504.858,94 f 123.708, 21.500, 20.276,— n n 86.528,48 350.000, 10.000, 9.000, Boetenfonds Doel van de geldleening. IV. Annuïteitsleeningfi Mgegaan met derden. 127.872,50 f 2.430.900. 4'/2% 17.600,—|f 49 f 31 December 1927 2.511.870,— f 5.474,38 838.803,6’ 50 5 3 Juni 1926 897.960,— 'f 4.348.802,71 4.502.604,— f 50.946,58 61.373,78 1.114.646,23 1.516.297,11 29 Mei 29 Mei 48 49 Oorspronkelijk bedrag van elke schuld. Vervaldag der eerste annuïteit. 5 5 Bedrag der renten van elke schuld over 1981. Bedrag van het aflossings- bestanddeel in elke annuïteit in 1931. Bedrag van elke schuld op 31 December 1931. 60.000, 810.250, Bedrag van elke schuld op 31 Dec. 1981. 60 000, 835.000, 49.187,32 86.528,48 - 340.646,53 261.141 831.633,— 1926 1926 50.000,- 5.000, 67.000,- 12.000,- 38.000,— 50.000,- 5.000 Reservefonds y. h. Openb. Slachthuis n n n n ■n n v.h.Nc Erfpachtsfonds Jaar, waarin zij is aange- j gaan. Jaar, waarin de schuld zal zijn afgelost. De restanten van deze leeningen, onderscheidenlijk groot f 251.694,09, f 803.125,22 en f 868.784,40, zijn in 1931 geconverteerd in 4 leeningen tegen den koers van 971/4. Bedrag der annuïteit in 1931. 2.884.877,88 n Stichtingskosten der woningcomplexen Duindorp IA en IC, le, 2e, en 3e ged., Duindorp II en Spoorwijk IIC, le, 2e, 3e en 4e ged. Aflossing van het restant Rgksvoorschot voor het woningcomplex Westduinweg III. Aflossing van het opgenomen gedeelte Kijksvoorschot voor en verdere stichtings kosten van het woningcomplex Spoorwijk UB (le ged.). Gedeelte der stichtingskosten van het Roode-Kruis Ziekenhuis. 14.445,91 45.772,79 Ooispronkelijk bedrag van elke schuld. Bedrag der aflossing van elke schuld in 1981. Voor kapitaalverstrekking aan het Grondbedrijf en kapitaalver- strekking ter zake van den aankoop van de landgoederen „Meer en Bosch” en „Ockenburgh”. Voor scholenbouw, uitbreiding schoolbioscoop en voor aflossing Voor aanleg van buitengewone werken. 1.772,58 257.487,51 5.349,08 821.611,4: Oorspronkel. Restant op bedrag. 31 Dec. 1931. „2.688.490,11 276.000,- 266238,— 38.000,— V n f 5.504.858,94 f 5.240.635,50 pH O 1) Hiervan is verstrekt door het Reservefonds van het Gemeentelijk Gasbedrijff 126.646,23 f Reservefonds van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf Reservefonds v. d. Duinwaterleiding. Reservefonds van den Gemeentelijken Telephoondienst k 129.000,— ii. vpcuu. oiaóiiunuiS AnA v. d. Uitgegeven Terreinen van het Grondbedrijf v. d. Gem. Hypotheekbank n h.Noodhypothekenfonds mipaUJlölUUUB403.000, Onderhoudsfonds ter zake van de woningexploitatie Reservefonds ter zake van den woning bouw en de woningexploitatie Fonds voor ambt.-eigen-pensioenen. Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallen wet 1921 Fonds voor uitkeering aan personeel, vallende onder de Verordening no. 10 van 1927 Gemeentelijk Brandverzekeringsfonds Boetenfonds Bedrag der j rente, waar- tegen de I gelden zijn opgenomen. 123-605, ÖÖO.VVU,— ÖJLU.ZÖU,— 150.306,85 144.587,35 - 60 506,03 10.800,- 403.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 43