17 17 31 30 jde verkoopen 1912 t./m. 1931. Overzicht van TABEL III. 1 If De opbrengst van de gehouden onderhandsehe verpachting in 1931 van 56.06.41 ha bedroeg f 10.346,69 d.i. f 185,per ha. In deze verpachting waren begrepen een oppervlakte van 21.30.14 ha teelland en bloemisterij gronden tegen een huursom van f 6.298,25 in totaal, zijnde f 296,per ha, benevens een oppervlakte weiland van 34.66.27 ha tegen een huursom van f 4.048,44 in totaal, zijnde f 117,per ha. De gemiddelde opbrengst over 1930 was f 188,per ha, die over 1929 f 167,— per ha en die over 1928 f 189,per ha. In verband met de voorbereiding, den aanleg en de uitvoe ring van eenige stratenplannen, alsmede in verband met de erfpachtsuitgiften, werden eenige verhuringen geheel of gedeel telijk ontbonden of, na beëindiging van den huurtijd, niet verlengd. Het sportterrein „Houtrust” was verhuurd voor f 3.000, per jaar, terwijl van de huursom van het restaurant in de Boschjes van Poot ad f 2.481,09 per jaar ten bate van het Grond bedrijf komt een gedeelte ad f 437, Van het krachtens Raadsbesluit d.d. 16 November 1925 (Bij lage No. 914) verhuurde terrein met de daarop staande voor malige Electrische Centrale, welk terrein met opstallen voor den tijd van 5 jaar werd verhuurd met 5 optiejaren, onder ver- leening van voorkeursrecht op het verkrijgen in erfpacht van den grond, komt een gedeelte der huursom en wel ten bedrage van f 1.600,ten bate van het Grondbedrijf. Ondershands verpacht zijn oppervlakten tot een totaal van 583.82.56 ha. In deze oppervlakte zijn begrepen de in vorige jaren ondershands verpachte perceelen wei- en teelland tot een geza menlijke oppervlakte van 527.76.15 ha. I m2. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 1929 1930 1928 1931 TOTAAL. 1927 1912 t/m. 1926 STRATENPLAN. m2. Bedrag. m2. m2. m2. Bedrag. Bedrag. Bedrag. m2. Bedrag. Bedrag. Bedrag. f 21.870,62 1041 III, 36.960,— f 1540 23164 f 564.518,22 7.220,— 348 13325 179.887,50 210.625,— 12125 2572 66.872,— 90.947,25 4383 n 16348 f 74.845,85 f 28.347,- 7621 n 329 5.593,— n r> 86 2.150,— 108.900,— 4950 24.068,- j 449 162.782,— 625 345 176.679,36 6157 7939 261.893,04 5419 198.346,60 13358 n 18675 f 349.349,85 74 285,68! 37576 1.170.460,98 9287 47175 1.252.183,68] 155704 Totaal n n 2440 260 2106 184 2496 1430 22 1643 3209 n r> n n n n n 375 28727 694 467 315 1840 1.140,- 480,— 1498 3196 1041 2440 260 2106 1540 23164 348 13325 12125 6955 694 25126 30567 513 2496 1430 22 86 4950 95 100 34.454,— 65.518,— 27.300,— 6.538,— 10,— 54.407,50 32.890,— 330,— 12.740,— 51.520,— 34.454,— 65.518,— 21.870,62 68.320,— 4.550,— 57.960, — 36.960, — 8.906,25 734.729,69 1498 3196 l„ 259.395,— 9.516,— Duindorp Houtrust II Segbroek I Laan van Meerdervoort II n n n Copernicuslaan Rustenburg I Oostbroek Transvaalkwartier Groente- en fruitmarkt Laakhaven Laakwijk Rijswijkscheweg Voorburg Molensloot Marlot Wassenaarseheweg Wagenaarweg Belgisch Park Harstenhoek Circus Scheveningen West Zeekant Westduinweg Binnenstad Loosduinen Benoordenboutscheweg 1529 469 95 100 m2. 68.320,— 4.550,— I 57.960,— f n n n n r> 564.518,22 7.220,— 179.887,50 210.625,— 157.819,25 27.300,— 131.377,10 786.249,69 5.603,— 54.407,50 32.890,— 330,— 2.150,— 108.900,— 1.140,— 480,— 24.574,— ]f 3.765.231,88 n n n r> n n r n n n n n 1643 710.372,36 469 9.516,— 460.239,64 24.574,— 87.448,— 37068 |f 791.044,50 5923 !f 127.907,25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 440