17 32 In het jaar 1931 werd aan erfpachtscanons geïnd een bedrag f 3.208.482,05 Geïnde bedragen aan erfpaehts- ad f 3.208.482,05 canons. zijnde voor zg. „oude erfpachten” (uitgiften vóór 1912) canons van woningbouw ver eenigingen e.d. gewone erfpachten Een overzicht omtrent de in de jaren 1920 tot en met 1931 aan erfpachtscanons geïnde bedragen en het aantal erfpachts- perceelen is in den navolgenden staat vervat. (De zg. „oude” erfpachten bleven daarbij buiten beschouwing.) Uit dit over zicht blijkt o.a., dat het aantal erfpachtsrechten met jaarlijksche betaling (Algemeene Voorwaarden 1911) geleidelijk terugloopt door omzetting in rechten met half jaarlijksche betaling (Alge meene Voor waarden 1923). Deze Algemeene Voorwaarden, welke destijds in overleg met de Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken werden samengesteld, bevatten o.a. verschil lende bepalingen, welke van veel belang zijn voor de credietver- leening voor de op erfpachtsgronden gebouwde opstallen. Dat de op deze wijze samengestelde Voorwaarden ten zeerste bevorderlijk zijn aan een vlotte verstrekking van gelden onder hypothecair verband, moge blijken uit het overzicht (tabel IV) van de ingeschreven hypotheken, voorkomende op bladzijde 34 van dit verslag. f 37.695,77 263.562,80 2.907.223,48 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 441