17 34 TABEL IV. Overzicht van het aantal ingeschreven hypotheekrechten. pachtscanons. Erfpachtsfonds. Afronding. De navolgende staat geeft een overzicht van het totaal der ingeschreven hypotheekrechten over de jaren 1925 t./m. 1931. Hypotheken op erfpachts- rechten. f 37.088,73 Ingevolge het bepaalde in artikel 2 van de Verordening op het Gemeentelijk Erfpachtsfonds (Verzameling 1927 No. 7) moet over 1931 aan dit fonds worden uitgekeerd van de opbrengst aan erfpachtscanons een bedrag ad f 145.361,17. Het kapitaal van dit fonds, met inbegrip van de gekweekte rente der beleggingen, was op 31 December 1931 gestegen tot f 1.604.904,99. In verband met de gewenschte afronding van het Gemeen telijk Grondbezit, werd ook in 1931 bij het aangaan van overeen komsten voor den aanleg van stratenplannen voor rekening van derden, tot wederzijdschen afstand en ruiling van grond over gegaan. f 841,40 36.247,33 Boeten en ach terstallige erf- schuldigden erfpachtscanon werd ten bate van het boekjaar 1931 gebracht een bedrag groot f 4.955,41, terwijl op 31 December te vorderen was: van 1 erfpachter canon over 1930 42 erfpachters 1931 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Op 31 December van de jaren OMSCHRIJVING. 1931 1929 1930 1925 1926 1927 1928 a. c. G13 646 366 356 345 412 4674 Totaal 1731 1363 2457 I 3215 Wegens boeten voor het niet op tijd voldoen van den ver- Bij het ter perse gaan van dit verslag waren deze cijfers als volgt: van 14 erfpachters een canonbedrag van f 4.041,75. 637 370 688 53 45 70 1702 1101 1566 118 1996 1218 183 129 1766 160 241 123 2455 1573 1859 180 1004 115 299 117 102 52 1273 818 122 76 856 530 517 45 27 48 2290 1413 1368 136 I Hypotheek- en crediet- instellingen b. Bankinstellingen Spaarbanken en verzeke ringsmaatschappijen d. Diversen 534 3748 4316 Totaal instellingen e- Particulieren Gemeentelijke Hypotheek bank

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 443