17 35 oppervlakte. gronden bedroeg 1057.37.47 ha, verdeeld als volgt: Gronden564.67.87 ha. Bouwterreinen124.56.72 Uitgegeven terreinen368.12.88 De totale boekwaarde bedroeg f 81.548.429,de op de Gemeente rustende leeningsschuld ter zake van deze gronden bedroeg f 53.333.392, De in de bijlagen van dit verslag opgenomen balansen geven een overzicht per rubriek van de tot het bedrijf behoorende eigendommen met vermelding van de oppervlakte, boekwaarde en leeningsschuld per complex of stratenplan. De bedragen omtrent den omvang van het bedrijf, het totaal der reserve’s en de rentegevend gemaakte terreinen zijn ver werkt in de op de bladzijden 38 en 39 voorkomende grafieken. 72.003 m2. 134.678 10.135 23.515 46.229 19.676 naar „Bouwterreinen” werden als bestemd voor openbare straat e.d. afgeboekt de navolgende oppervlakten: in het plan „Groente- en Fruitmarkt” „Moerweg I” „Eik en Duinen” „Rembrandt” „Rustenburg IV” „Laakwijk” In verband met de hernieuwde opmeting moest in verschil- Verschillen in lende bouwplannen een oppervlakte van 2.287 m2 worden bijge boekt, terwijl een totale grootte van 342 m2 werd afgeboekt. De totale oppervlakte van de op 31 December 1931 ingebrachte Omvang van het Bedrijf. Krachtens Raadsbesluit van 11 April 1932 (Bijlage No. 180) Inhreng van werden, gerekend te zijn geschied in 1931, in het Grondbedrijf eigendommen, ingebracht diverse terreinen, ter oppervlakte van 331.008 m2, boekwaarde f 2.550.274,en schuld f 1.220.051,—. Genoemd schuld- bedrag werd voor rekening van het Grondbedrijf genomen. In den hiernavolgenden staat (tabel V) zijn deze ingebrachte eigen dommen nader aangegeven. Krachtens Raadsbesluit van 14 December 1931 (Bijlage No. 749) Uitlichting van werden uit het Grondbedrijf genomen, gerekend te zijn ingegaan gronden. den len Januari 1931, de nader in den hiernavolgenden staat (tabel VI) genoemde eigendommen, ter oppervlakte van 3.237 m2 tegen een uitliehtingsprijs van f 63.776,in totaal. Voorts werd krachtens Raadsbesluit van 11 April 1932 (Bijlage No. 180) uit het Grondbedrijf gelicht een 2-tal terreinen in het Hubertuspark, welke destijds ten onrechte waren ingebracht. Deze uitlichting (afboeking) geschiedde tegen de boekwaarde. In verband met de overboeking van de rubriek „Gronden” Afboeking van gronden. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 444