17 37 In 1931 uitgelichte terreinen. van derden in zake erfpachtsuit- giften. 29 Juni 1931 (Bijlage No. 379) be- Commissie van Taxatie en Ad vies voor het I Tee- ke- I n'n8 I No. Evenals in vorige jaren werd met succes in verschillende Reclame, dagbladen en periodieken geadverteerd en werden exemplaren van de Algenieene en Bijzondere Erfpachtsvoorwaarden, met bijbehoorende teekeningen, kosteloos verspreid, terwijl gebruik gemaakt werd van muur- en schuttingoppervlakte voor het daarop aanbrengen van doeltreffende reclame. In 1931 kwamen erfpachtsuitgiften tot stand door bemiddeling Bemoeiingen van tussehenpersonen, aan wie de gebruikelijke makelaars provisie, in totaal bedragende f 16.216,97, voor hun bemoeiingen werd toegekend. De bij Raadsbesluit van noemde Commissie van Taxatie en Advies voor het Grondbedrijf bestond voor 1931 uit de heeren S. de Clerq, W. Biever en J. van der Koogh. Grondbedrijf. Zooals reeds op bladzijde 28 van dit verslag werd medegedeeld Verordeningen, werd bij Raadsbesluit van 14 December 1931 (Bijlage No. 750) wijziging gebracht in de Verordening betreffende storting van de contante waarde van den canon ter zake van erfpachtsrecht op Gemeentegrond (Verzameling 1930, No. 27). VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. TABEL VI. Oppervlakte. ha a ca 1 f 8.738,—f 8.738,—f31.800, 15 90 f31.800,— 2 7 4.312,- 07 4.312- 5.656 - 3 7.455,—2) 9 40 7.075,— n n f20.125,— f63.776,— Totaal 32 37 f 20.504,— f63.776,— Omschrijving en ligging van den grond. Boek waarde. Leenings- schuld. Geschatte waarde. Terrein aan de Tuinderslaan, bestemd voor speeltuin Terrein voor schoolbouw aan de Doggersbank- en Tholen- schestraat Bedrag vandeuit- lichting. Nog uit te geven kosten voor werken van aanleg f 15.142, n n w 4.420, „26.320,— „26.320,— Terrein aan de Rooseboom- straat, deel uitmakende van het schoolterrein ter plaatse. 5.656,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 446