17 40 Kaart der Ge- VI. RECLAME OP, AAN OF IN GEMEENTE EIGENDOMMEN. In het vorige jaarverslag kon worden medegedeeld, dat niet tegenstaande den minder gunstigen economischen toestand, de verhuring van Gemeentelijke objecten voor reclamedoeleinden bevredigende resultaten heeft opgeleverd. Ofschoon over het Kaart der Ge meente, schaal geld voortgegaan; de resultaten blijven bevredigend. In totaal 15000. werden tot dusverre pl.m. 250 punten vastgelegd en berekend. Een zestal bladen der kaart, welke in totaal 16 bladen zal om vatten, is thans gereed. V. SPORT- EN SPEELTERREINEN. In aansluiting aan het daaromtrent vermelde in het jaar verslag over 1930, kan worden medegedeeld, dat de werkzaam heden voor inrichting van de speelterreinen aan de Tuinders- laan en Vaalrivierstraat, tot stichting waarvan door den Raad was besloten in zijn vergaderingen van 25 Maart 1929 (Bijlage No. 179) en 16 Juni 1930 (Bijlage No. 379), na verkregen machti ging van Burgemeester en Wethouders, bij onderhandsche in schrijving werden opgedragen aan de H.A.B.O. voor f 9.270, In den loop van 1931 kwamen deze inrichtingen gereed en werden in beheer aan de Stichting Haagsche Sport- en Speel terreinen overgedragen. Voorts werd in overleg met de Stichting Haagsche Sport- en Speelterreinen een ontwerp opgemaakt voor de inrichting van het speelterrein aan de Scholstraat, w'elk terrein door den bouw7 van woningen voor Ouden van Dagen reeds gedeeltelijk aan de bestemming tot speelterrein was onttrokken. Een gedeelte van het tusschen de trambaan en de woningen aan de Scholstraat gelegen terrein werd voor het beoogde doel beschikbaar gesteld. Bij Raadsbesluit van 3 Augustus 1931 (Bijlage No. 445) ver leende de Raad hiervoor goedkeuring en werden de benoodigde gelden beschikbaar gesteld. IV. OPMETING EN KARTEERING. Evenals in 1930 bepaalden zich de werkzaamheden voor de meente, schaal kaart schaal 1 1000 tot het herzien en bijwerken van de reeds 11000. verschenen bladen en zelfs bij deze werkzaamheden ontstond achterstand, veroorzaakt door de uitzetting van vele omvang rijke stratenplannen. De calques der bladen G6E4H5J4 werden geheel bijgewerkt. Slechts één nieuw blad (B4) werd aan de bestaande toegevoegd. Met de plaatsbepaling van zg. „Snelliuspunten” werd gere- VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 449