17 41 VII. GEMEENTELIJKE WONINGBOUW. Op 1 Januari 1931 -waren in aanbouw 228 Gemeentewoningen Woningbouw, en wel: 140 woningen voor zg. onvolledige gezinnen, waarvan 106 in Rustenburg en 34 nabij den Westduinweg en verder 88 woningen, met 1 pakhuis, voor groote gezinnen, waarvan 40 wo ningen in Duindorp en 48 woningen met een pakhuis in Spoorwijk. Deze woningen kwamen alle in den loop van 1931 gereed en werden ter verhuring aan de Stichting „Centraal Woningbeheer” overgedragen. Een overzicht van de totaal gebouwde Gemeente-woningen, ter vergelijking met voorgaande jaren, geeft de grafiek op de volgende bladzijde. jaar 1931 in totaal een bedrag ad f 1.750,99 minder werd geïnd dan in 1930, kan het bereikte resultaat gezien de nog steeds voortdurende depressie in het zakenleven relatief gunstig worden genoemd. Deze geringe teruggang in de totaal opbrengst is echter mede het gevolg van de regelmatige vermindering van schuttingoppervlakte e.d. Door uitgifte in erfpacht of verkoop van terreinen in de binnenstad zijn diverse schuttingen, welke deze terreinen van de openbare straat afscheidden, als reclame object vervallen. De nieuwe muur achter het autoparkeerterrein te Scheve- ningen werd vlot verhuurd, zoodat geen der speciaal voor reclame bestemde vakken gedurende het zomerseizoen onver huurd bleef. In het verslagjaar werden voorbereidende maatregelen ge troffen voor het werven van advertenties in eenige daarvoor in aanmerking komende Gemeentelijke uitgaven. In het voorgaande verslag werd melding gemaakt van de in Woningen in voorbereiding zijnde plannen voor den bouw van 165 woningen aanbouw, aan de Wieringschestraat in Duindorp. In zijn vergadering van 27 April 1931 (Bijlage No. 242) werden door den Raad de noodige gelden voor dezen bouw beschikbaar gesteld. De bouw van dit complex werd, na gehouden openbare aanbesteding, opgedragen aan A. J. Hartman, alhier. In het complex Trekweg IV werd een -winkel met woning, Wijzigingen in welke door minder gunstige ligging moeilijk verhuurbaar bleek, nieuwe woning- verbouw’d en ingericht voor twee woningen. complexen. Een pakhuis in complex Spoorwijk II C werd verbouwd tot woning, waardoor een aangrenzend winkelperceel tevens met een slaapvertrek werd uitgebreid. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 450