17 43 voorbereiding. In verband met de voortschrijdende saneering van Oud- Plannen in Scheveningen ten Z.W. van de Keizerstraat, waardoor 318 woningen zouden moeten verdwijnen en voorts ter geleidelijke vervanging van talrijke onbewoonbaar verklaarde, thans nog bewoonde woningen buiten deze wijk, werden speciaal voor hen, die in de visscherij en het havenbedrijf hun bestaan vinden, ontwerpen gemaakt voor den bouw van 259 onder- en boven woningen, 2 winkels met woning en een waterstokerij. Tegelijkertijd werd een plan gemaakt voor 52 woningen en 2 winkels met woning, bestemd voor de huisvesting van groote gezinnen in Loosduinen. Aangezien de beide bovengenoemde complexen bestemd zijn voor bewoners met lage inkomens, die niet in staat zijn de nor male huren te betalen, zou voor het sluitend maken der exploi tatie een bijdrage uit Gemeente- en Rijkskas noodig zijn. In zijn vergadering van 14 December 1931 (Bijlage No. 754) heeft de Raad zich met deze plannen vereenigd, waarna aan den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid een bijdrage uit ’s Rijks kas werd aangevraagd, gelijkstaande aan de helft van het exploitatietekort tot een maximum van f 0,50 per woning en per week. Aan het einde van het verslagjaar was hierop nog geen beslissing genomen. Verder werd een voorstel bij Burgemeester en Wethouders aanhangig gemaakt voor het uitbreiden der aanwezige badinrich ting in het hoofdgebouw van de Contrólewoningen. De bestaande badinrichting, welke thans ook voor schoolbaden wordt gebruikt, bleek van te geringe capaciteit te zijn, terwijl deze op eenvou dige wijze met 1 kuipbad en een 10-tal stortbaden kan worden uitgebreid. Bij deze uitbreiding wordt tevens de mogelijkheid geopend om deze inrichting ook voor het publiek open te stellen, speciaal voor de bevolking van de aangrenzende complexen Spoorwijk en Laakweg. 108 woningen. 141 Totaal 300 woningen. VIII. BEMOEIINGEN MET TOEGELATEN VEREENI GINGEN EN STICHTINGEN. Op 31 December 1931 waren te ’s-Gravenhage werkzaam Aantal toegela- 21 Vereenigingen en Stichtingen, toegelaten als uitsluitend ten corporaties, werkzaam in het belang der volkshuisvesting. In het afgeloopen jaar werden voltooid de volgende com- Voltooide plexen: woningen. ’s-Gravenhage IV Verbetering zij ons Streven V Ons Belang II VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 51

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 452