17 44 Controle op het financieel be heer. Voortzetting bouw. Woningen in aanbouw. Algemeene Coöp. Won. Verg. VI Patrimonium (Loosd.) III Verbetering zij ons Streven VI Luctor et Emergo III Patrimonium (Haag) IV Beter Wonen IV Mischkenoth Israël II Op 31 December 1931 waren in aanbouw: Beter Wonen III92 woningen. De Goede Woning (Schev.) V 83 Totaal 956 woningen. Bij schrijven van 7 Juli 1931 werd aan Burgemeester en Wethouders een voorstel gedaan tot voortzetting van den woningbouw door bovengenoemde Woningbouwvereenigingen met dien verstande, dat de bouw over drie jaren (1932, 1933 en 1934) zou worden verdeeld. Burgemeester en Wethouders ver leenden hieraan hun goedkeuring met machtiging de nadere plannen uit te werken. Aan het einde van het verslagjaar waren nog geen definitieve voorstellen tot het verleenen van financieelen steun aan Burge meester en Wethouders ingezonden. De exploitatie der woningen door de besturen der betrokken corporaties werd in het verslagjaar op den bestaanden voet voortgezet onder financieele en technische controle van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Omtrent de controle gedurende het tijdvak 1 Juli 1930 tot en met 30 Juni 1931 werd een rapport uitgebracht, waarvan door Burgemeester en Wethouders een exemplaar werd toegezonden aan den Directeur-Generaal van de Volksgezondheid. Aan dit rapport, aangevuld met enkele huurcijfers over het jaar 1931, is het volgende ontleend: Gedurende de verslagperiode waren in de gemeente ’s-Graven- hage, evenals het vorige jaar, 21 corporaties gevestigd, welke toegelaten zijn uitsluitend in het belang van de verbetering der volkshuisvesting werkzaam te zijn. Op het einde van 1930 waren 43 complexen, tellende 5910 woningen, in exploitatie, almede het 448 woonkamers tellende „Haagsch Tehuis voor Ongehuwden”. In de eerste helft van Totaal 175 woningen. Aan het einde van het verslagjaar waren in voorbereiding voorloopige plannen voor de navolgende complexen: 209 woningen. 88 141 118 180 126 94 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 453