17 46 Zoo werd de huurprijs van 93 woningen, gelegen in het com plex der Vereeniging „Verbetering zij ons Streven” met f 0,20 a f 0,40 per week verlaagd, gevende een mindere opbrengst van f 29,40 per week; 62 woningen gelegen in het eerste complex der Vereeniging ,,’s-Gravenhage” werden eveneens in huur ver laagd, mindere opbrengst f 17,50 per week en eindelijk werd de huur van 28 woningen, behoorende tot het tweede complex der Woningbouwvereniging „Patrimonium” te Loosduinen, met f 0,20 per woning en per week verlaagd; mindere opbrengst f 5,60 per week. Verder is op aandrang der besturen en gelet op de minder vlotte verhuring, een vrij groot aantal winkel- woningen in huurprijs verlaagd; één met f 3,50, de overige met f 1,— a f 2,— per week. Daarentegen werden 85 woningen, ge legen in het 3e woningcomplex der Vereeniging ,,’s-Gravenhage” en 40 woningen behoorende tot het complex der Woningvereeni ging voor Trampersoneel met f 0,20 per week in huur verhoogd, gevende een meerdere opbrengst van respectievelijk f 17,— en f 8,per week. Eerstbedoelde verhooging houdt verband met den verbouw van 4 niet verhuurbare winkels tot woningen en bedoelde een gelijke totale huuropbrengst te behouden. Het effectenbezit der Vereenigingen had per ultimo Decem ber 1930 een waarde van f 512.591,66, terwijl de gereserveerde batige saldi ruim f 485 mille bedroegen. In enkele gevallen („’s-Gravenhage” en „Ons Belang”) is een deel der beschikbare gelden aangewend als bouwkapitaal voor nieuwe complexen. Regelen, van toepassing op de aanwending der reserves, zijn nog niet getroffen. Naast de inzending van weekstaten, de huurinning betref fende, is aan de Vereenigingen verzocht eveneens wekelijks een kasstaat in te zenden. Door alle corporaties wordt daaraan vol daan. Daarmede werd een waardevol hulpmiddel verkregen bij de extra-comptabele controle, o.a. wordt regelmatig nagegaan of de gelden tijdig worden afgedragen waar dat behoort en de kassaldi beneden het voorgeschreven maximum ad f 300, blijven. Het aantal woningbouwcorporaties, dat een rekening-courant aanhoudt bij den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuis vesting, vermeerderde op het einde der verslagperiode met één en steeg daardoor tot 14, zoodat 2/3 der Vereenigingen bij ge noemden Dienst en 1/3 bij anderen een rekening-courant-over- eenkomst heeft aangegaan. De rentevergoeding bedroeg bij Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting in rekening-courant onveranderd 2% voor verplichte depótstortingen werd de rente, in gaande 1 Januari 1931, tot 2 verlaagd- VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 455