17 51 TABEL IX. 5,38 I treffende de wisseling van bewoners. Voor alle Vereenigingen tezamen bedraagt het cijfer 20,07 (vorig jaar 22,83 Het hoogste cijfer voor inwonenden is genoteerd voor „De Goede Woning” (L.), Ie complex, met 6,36 Volgens de huur klassen is dit cijfer het hoogst in de groep f 8,50 tot f 9,met 4,92 Voor alle Vereenigingen te zamen bedraagt dit cijfer 1,70 (vorig jaar 1,65 Ten slotte geeft tabel IX een overzicht van de inwonenden naar de grootte der woningen. raad; methode Halle. Van de 6156 hoofdbewoners waren 401 (6,51 in Rijksdienst en 561 (9,11 in Gemeentedienst. IX. BEMOEIINGEN MET DE PARTICULIERE BOUWNIJVERHEID. Door Burgemeester en Wethouders werd machtiging ver- Schetsontwerpen, leend schetsontwerpen te laten vervaardigen door den architect Ir. D. Roosenburg voor bebouwing aan den De-la-Reyweg, door den architect W. Kromhout voor het centrum van West met aansluitende straten en door den architect G. Albers voor de bebouwing aan de Vrees wijkstraat. X. RESULTATEN VAN DEN WONINGBOUW IN HET ALGEMEEN. De hierna volgende tabel X geeft aan de vermeerdering van Vermeerdering het aantal woningen, de vereischte toeneming volgens de methode woningvoor- Halle en de stijging of de daling van het bestaande overschot. Zooals uit deze tabel blijkt, nam het overschot toe met 1908 woningen. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Totaal 331 22525 383 1,70 Aantal kamers en keuken. Aantal woningen bewoond. 333 2114 3122 537 23 27 Aantal woningen met bewoners niet I tot het gezin behoorende. i 0,90 4,16 5,92 8,57 34,78 3,70 Aantal bewoners. 737 6508 12204 2769 116 191 Aantal bewoners niet tot het gezin behoorende. 3 96 222 56 3 3 0,41 1,48 1,82 2,02 2,59 1,57 3 88 185 46 8 1 van in wonenden op bewoners. 1 2 3 4 5 6 7 8 6156

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 459