17 52 TABEL X. (-) TABEL XI. JAAR. Opgave omtrent de wijziging in den Woningvoorraad over het jaar 1931. De jaarlijksche mutaties in het woningtekort sedert de in 1919 gehouden woningtelling, opgemaakt volgens dezelfde me thode als bovenbedoeld, blijken uit de volgende tabel. VEESLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Toelichting. Maand. 131 126 Totaal 257 3208 2165 5321 Januari Februari Maart. April Mei Juni Juli Augustus September October November December Bruto vermeerdering aantal woningen. I Vereischte toeneming volgens methode Halle. 1929 1930 1931 Bruto vermeer dering van het aantal woningen. 4085 3878 5321 310 182 82 289 128 556 2255 2715 3208 741 2797 2570 2673 3346 3436 2762 3224 2774 2483 4e kwart. 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 Vereischte toeneming van het aantal woningen (volgens de methode Halle). 235 124 201 58 519 1757 3157 4599 4017 4005 3603 4513 4670 4015 65 87 218 258 387 278 399 310 377 206 403 220 326 218 494 259 268 597 616 431 246 515 564 787 222 1040 Stijging of daling van het woningtekort. I 587 1926 671 569 841 1289 1896 1532 Stijging of daling van het overschot. Ï83Ö 1163 1908 Stijging of daling van het bestaande overschot aan woningen. Het overschot aan wo ningen volgens de methode Halle a./S. bedroeg op 1 Januari 1931: 4208 woningen. Over het jaar 1931 is het overschot aan woningen vermeer derd met 1908 wonin gen, zoodat op 31 Dec. 1931 een overschot aanwezig was van 6116 woningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 460