17 17 60 61 Verantwoording der buitengewone (Kapitaal ontvangsten en uitgaven, dienst). VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Geboekt. LASTEN. Begroot. BATEN. Begroot. Geboekt. B. Kosten van aanleg en uitbreiding. B. Andere buitengewone ontvangsten. 11.000,— f f Oorspronkelijk begroot op Oorspronkelijk begroot op f 11.000,— f f 700,-- n 700,— n n 11.700,— f 7.270,36 f 4.429,64 f 7.270,36 f 4.429,64 Uitbreiding Bin 1931. LASTEN. B. Kosten van aanleg en uitbreiding. t t 4.235,— f 4.235,— f 3.515,10 719,90 f 719,90 f b. gereedschappen enz. 2.200,— 2.200,— n n n 874,41 n 874,41 700,- kantoormachines 3.885,— 4.585,— c. n n 2.155,33 n 275,33 n 1.880,— n d. Onvoorzien 680,— 680,— n n 680,— 680,— n n f 700,- f 11.000,— f 11.700,— f 7.270,36 f 4.429,64 f 2.549,64 f 1.880,— Totaal beschikbaar. Verwerkt in 1931. 1.325,59 2.'429,67 Over te brengen. Restant beschikbaar per 31 Dec 1931. f Restant beschikbaar per 31 Dec. 1931. Restant beschikbaar op 31 Dec. 1931. Oorspronkelijk i beschikbaar gesteld. Verhoogd bij Raadsbesluit van 1 Juni I 1931, Bijlage No. 336 f Verhoogd bij Raadsbesluit van 1 Juni 1931, Bijlage No. 336 Beschikbaar gesteld bij wijziging. Niet meer benoodigd (af te voeren). a. Uitbreiding meubelen enz. f 11.700,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 466