17 17 64 65 f. I f. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. ACTIVA. PASSIVA. 110.485.559,59 Transport f 35.850.303,95 XI 35.284.90 f f n 427.741,08. n i. 15.111,30 n j. 87.847,82 f 657.270,40 9- 2.944,61 6.917.599,351 f 2.141.217,92 n XII f f 4.605.858,64 1.007.992,77 5.613.851,41; 26.688,240,531 n XIII 223.837,61 f f 1.264.067,28 n C. 917,08 n a. d. 26.248,40 n e. IV 84.844.592,72 f 144.000,— c. e. 3.951,71 n 3. 1.457,36 n Reken ingr k. 56.079,23 n l. 1.998,88 n 2.062,94 n 490,— 469.292,84 V XIV Gezien: n 3.206.035,39 6.461,0® n n n n n n n n n n n n r> n f 3.000.953,65 1.604.904,991 n n 1.504.797,06 2.921,37 285,70 1,81 .<7. h. De Administrateur, Th. M. GUNDLACH. h n 1.219.169,84 177.218,70 25.312,57 282,52 703 816,70 7.523,34 424.204,47 433.000,-1 9.416,09 179.118,— n n n n n n 446,20 4.264.028,30 539.241,26 11.106,12 526,43 537,37 13.692,93 5.530.708,82 3.901,31 631.000,— 26.270,40 a. b. 9- h. i. De Directeur, P. BAKKER SCHUT. 114.220,78 6 760, 18.611.344,88 8.014.818,07 16.958,83 26.646,30 17.956,60 515,85 603.836,22 189,54 20,— 734,27 870,— 122.701.50 6.097.793,67 13.000,— 8.158,32 n f 126.229.506,80 c. d. e. f. if~Ï26^ a. b. a. b. d. e. f. c. d. f. Verschuldigde rente 9. Arbeidsloonen h. Bedrijfskosten ten bate van 1932 Premiën particuliere bouwnijver heid J. Diverse Crediteuren 1.568.544,51 I” 62.617,23 Transport Geld en geldswaarden. Kas Kleine kas van de Stichting „Con trölewoningen” Wisselgeld Ambtenaren Postcheque- en Girodienst Haagsche Commissiebank Effecten gedeponeerd bij den Ge- meente-Ontvanger a. Effecten ter zake van waar borgsommen en woningbouw- vereenigingen1 b. Overige effecten Geldleening Gemeente ’s-Graven- hage Gemeente 's-Gravenhage Reservefondsen. Reservefondsen Grondbedrijf Erfpachtsfonds Reservefondsen ter zake van den Wo- I ningbouw en de Woningexploitatie I enz 604.045,76 van de Gemeente en anderen Gemeente ’s-Gravenhage, Rekening- Courant A'op verschuldigde onkosten Saldo Rekening-Courant Depot in effecten Algemeen. a. Waarborgsommen Diversen b. Waarborgsommen straataanleg voor derden Overwaarde op in effecten gedepo neerde waarborgsommen d. Depot straataanleg voor derden Depot ter zake van de overeen komst met „Uitbreiding West” f b. Depot Hypothecaire geldleening n n -- T71AA iu u.1 en k. Vooruit betaald door Debiteuren l. Inkomsten eigendommen niet Grondbedrijf m. Werken uitgevoerd voor rekening n. B. Diversen. Huren, erfpachten enz. ten bate van 1932 Leeningsrente Waarborgsommen voor erf pachten IVaarborgsommen voor hu ren Waarborgsommen voor ver- koopen k. Verkoopsommen: a. te storten verkoopsommen b. overige verkoopsommen l. Verschuldigde rente m. Opmetingskosten en diversen. II. Centraal Woningbeheer. Rijksvoorsehotten Leeningsschulden Huren ten bate van 1932 Glasverzekering Waarborgsommen Verschuldigde rente III. Contrölewoningen. a. Rijksvoorsehotten b. Huren ten bate van 1932 c. Waarborgsommen IV. Woningbouwvereenigingen. Depot Annuïteiten Vorderingen. Voor aanlegkosten Grondbedrijf Voor huren, erfpachten en boeten Grondbedrijf Voor opmetingskosten enz. Grond bedrijf Werken uitgevoerd voor rekening van de Gemeente en van anderen Diverse Debiteuren: a. Debiteuren niet afgewikkelde verkoopenf 1.219.169,84 b. Overige DebiteurenI„ 285.627,22 Dubieuze Debiteuren Depot erfpachten Woningbouw vereenigingen Verhaal van pensioenbijdragen. Voor huren, onderhoudskosten, enz. ter zake van de exploitatie van de woningen door de Stich ting „Centraal Woningbeheer” Voor huren, bijdragen enz. ter zake van de exploitatie van de woningen door de Stichting „Contrölewoningen” N.V. „Meer en Bosch” Courant N.V. „Ockenburgh” Rekening- Courant m. Vooruit betaald aan Crediteuren n. Waarborgsom waterleidingaan- sluitingen te Voorburg Vooruit betaalde onkosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 468