17 17 68 69 REKENING VAN HET GRONDBEDRIJF OVER 1931. Gewone dienst. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. B. GROND [BEDRIJF. Gronden. BATEN. Totaal. LASTEN. Totaal. Gronden. f of ver- !f n n 331.316,70 331.316,70 15,12 553,30 1.281,06 1.179,65 ö^öOL 485,26 19.000,— 363.474,05 119.733,07 243.740,98 70.878,— 70.878,— n 96.222,07 313,34 1.705.312,60! 302.033,25 258.419,88 2.265.765,73 n L 1.450.012,91 n 335.439,20 f 3.617.771,0’ 287.848,56|f f 4.241.058,83 f Totaal Totaal f 4.241.058,83 f 287.848,56|f 335.439,20lf 3.617.771,07 n n n n n Uitgegeven terreinen. Bouw terreinen. Uitgegeven terreinen. Diversen: Algemeen Kosten spoorwegaansluiting Reserve voor oninbare posten. Uitkeering aam het Erfpachtsfonds Uitkeering aan het Reservefonds Beheerkosten der Gemeente n n n n 17.283,99 f 18.554,35 8.746,99 f 16.108,02 29.939.17 52.719,95 6.272,12: 559,801 19.784,50 4.955,41 I» 19.784,50 4.955,41 804,511» 1.416,66 1.264,37 11.221,88 546,37. 145.361,1’; 196.487,06 18.058,55 96.590,99 f 4 57.480,47 3.101,— 756,32 1.331,80 16.216,97 1.360,— 3.203,44 33,61 5.342,91 456,19 379, 20748’ 1.179,65 57.480,47 3.743,50 29.345,90|f 1,—, 1.769,85 3.098,73 11.221,88 546,37 145.361,17 196.487,06 31.500,— 55.468,41!» 16.216,97!» 1.739,-1» 3.203,441» 255,91 5.342,91!» 177.963,65 f 31,—i 1.769,85 3.208.482,05 52.026,76 26,— 3.208.482^05 Leeningsrente ter zake van: Geldleeningen (geconso lideerd) f 2.027.815,48 Idem, (ongeconsolideerd) 141.414,84 Rijksvoorschotten Kapitaalrekening stor ting canons ineens Bouw terreinen. 2.264,88 f 1.886,53|„ Opbrengst van verhuurde pachte eigendommen Recognitiën Verbeurde waarborgsommem Erfpachten Vergoeding wegens gebruik van grond door de Stichting „Centraal Wo- ningbeheer” Vergoeding wegens gebruik van grond door de Stichting „Contrölewonin- gen” Boeten Kosten van onderhoud Grond-, waterschaps- en polderlasten Aandeel Algemeene kosten van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Salarissen Provisie Kosten van taxatie Opmetingskosten Assurantiekosten Reclame- en Advertentiekosten Bijzondere inkomsten: Grondrenten Rente van onbetaalde verkoopsommen Diversen: Uitkeering uit het saldo van de „Uit gegeven terreinen” tot gedeeltelijke dekking rente op de categorieën „Gronden” en „Bouwterreinen” Uitkeering van den Kapitaaldienst wegens bij te schrijven rente Batig saldo der „Uitgegeven terrei nen”, waarvan te bestemmen tot ge deeltelijke dekking van rente op de categorieën „Gronden” en „Bouw terreinen” f 363.474,05 Aan de Gemeente uit te keeren batig saldo 1.086.538,86 1.450.012,91

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 471