18 4 Personeel. het aantal ziektedagen in 1931. Woningnood te Scheveningen. Toestand op de woningmarkt. Het personeel aan de Stichting verbonden, bestond op 31 De cember 1931 uit 13 door het Bestuur benoemde ambtenaren, alsmede uit 8 ambtenaren, gedetacheerd door den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Bovendien was op dien datum bij de Stichting gedetacheerd 1 adjunct-commies in algemeenen dienst. Het werkliedenpersoneel bestond op genoemden datum uit 62 door het Bestuur aangestelde werklieden, waarvan 46 op een aanstelling en 16 op een arbeidscontract. Het Bestuur zag zich genoodzaakt twee werklieden wegens onbehoorlijk gedrag in de woningen te ontslaan; dit ontslag werd door Burgemeester en Wethouders goedgekeurd. Het aantal ziektedagen is dit jaar voor de ambtenaren zeer hoog; het is ongeveer 2J4 maal zoo hoog als het vorige jaar. De Ziektewet werd 1 Juli 1931 van toepassing op het perso neel der Stichting; de regeling is gelijk aan die voor het Ge- meentepersoneel. Bij de verhuring der bij onze Stichting in beheer zijnde woningen, vooral bij die van de nieuwe woningen (in het alge meen gesproken tusschen f 4,en f 7,— huur per week), bleek de zelfde tendenz, welke de vorige jaren reeds merkbaar was, ook dit jaar te overwegen: meer vraag naar woningen, minder leeg staan, weinig huurverlies en een terugloopend aantal ver huizingen. Wat de goedkoopere woningen betreft, kan reeds van een woninggebrek worden gesproken. En in Scheveningen dat in dit opzicht altijd een bijzondere en geïsoleerde positie inneemt bestaat in nog sterkere mate dan het vorig jaar een ernstig woninggebrek. Mede in verband met de aanhangige plannen voor den bouw van woningen aan den Westduinweg te Scheveningen en den steeds sterker wordenden aandrang om woningen van de zijde der Scheveningsche bevolking, werd in October/November ge tracht eenige objectieve gegevens te verzamelen betreffende de Overzicht van VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Ambtenaren Werklieden Totaal aantal werkdagen. Totaal aantal ziektedagen. 191 745 Aantal ziektedagen in procenten van het aantal werkdagen. 6318 19254 3,024 3,869

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 478