48 Grootboeken. Plaatselüke belastingen. Behalve de voorstellen betreffende de in het begin van dit hoofdstuk vermelde leeningen behandelde de Gemeenteraad o.m. de volgende financieele onderwerpen (de betrokken voorstellen werden aangenomen): aangaan van een of meer kasgeldleeningen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld gedurende het 2e, 3e en 4e kwartaal van 1931 en het le kwartaal van 1932 (2 Febr., 11 Mei, 3 Aug. en 16 Nov.); aflossing van de 5 hypothecaire geldleening van 1919, groot f 900.000,(13 April); aangaan van rekening-courantovereenkomsten met een aan tal bankinstellingen (2 Nov.); opnemen van gelden in rekening-courant bij de Neder- landsche Bank N. V. tegen onderpand van aan de Gemeente toebehoorende effecten (2 Nov.); Gemeentebegrooting voor 1932 en de begroetingen van de bedrijven voor het jaar 1932 (1 t./m. 16 Dec.); rapport der commissie voor het nazien der rekeningen van de Gemeente en van de bedrijven en fondsen over 1930 met de beantwoording van Burgemeester en Wethouders (16 Dec.); vaststelling van een Verordening, regelende de wijze, waar op aan belanghebbenden tegemoetkoming kan worden verleend ter zake van vernietiging of vermoedelijke vernietiging van door de Gemeente uitgegeven obligatiën aan toonder, coupon- bladen of losse coupons (29 Juni). De gelegenheid tot het doen van inschrijvingen in Groot boek A der ’s-Gravenhaagsche Gemeenteschuld bestemd voor inschrijving van bepaalde aan de Gemeente geleende kapitalen werd op 16 Februari 1931 opengesteld. De rente werd vast gesteld op 4 en de koers van inschrijving op 100 Door 33 particulieren en 6 instellingen werd gedurende 1931 tot een nominaal bedrag van f 1.232.000,ingeschreven. In Grootboek B bestemd voor inschrijving van bepaalde reeds in omloop zijnde obligatiën, na inlevering daarvan stonden op 31 December ten name van 174 particulieren en 26 instellingen 6 010 obligatiën ingeschreven, vertegenwoordigende een nominaal kapitaal van f 5.984.000,d. i. 3,64 van de in obligatiën uitgegeven Gemeenteschuld op dien datum. Voor de Grootboeken wordt verder verwezen naar bijlage 9. Op 29 Juni heeft de Raad vastgesteld een Verordening, rege lende de ontvangsten en betalingen bij de Grootboeken der ’s-Gravenhaagsche Gemeenteschuld, in verband met de toepas sing van art. 122 der Gemeentewet. Het aantal aanslagen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen bedroeg in het belastingjaar 1930/31 117 238; de bruto-opbrengst dezer belasting was f 13.128.854,57, het ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 47