I 18 6 In totaal waren er van de 54 nieuwe woningen, die hier ge bouwd werden, slechts 4 van f 5,50 per week en 2 van f 6,per week, de overige werden verhuurd tegen f 7,en hooger. M.a.w. de nieuw gebouwde woningen waren van geheel anderen aard dan de 165 afgebroken woningen van f 1,15f 4,huurwaarde; het waren overwegend burgerwoningen. Opmerking verdient hierbij nog, dat in deze 54 nieuw gebouwde woningen reeds 6 gevallen van dubbele bewoning voorkwamen. In deze 54 nieuw gebouwde woningen waren gehuisvest: 3 visschers, 14 werkzaam in visscherij bedrijven en 37 werkzaam in andere beroepen. Onderzoek huis- Ten einde door een steekproef een beeld zij het ook geen vesting jong- volledig beeld te krijgen van de moeilijkheden, welke jonge gehuwde Sche- gezinnen ondervinden van den woningnood te Scheveningen en veningsehe vis- van <je enencie) welke daardoor voor de betrokkenen wordt ver- schers. oorzaakt, werd een onderzoek ingesteld naar de huisvesting der jonge Seheveningsehe visschersgezinnen. Naar de gegevens van het Bevolkingsregister der Gem. Secretarie werden nagegaan de adressen van de tusschen 1 No vember 1930 en 1 November 1931 gehuwde Seheveningsehe visschers en werd de wijze van huisvesting dier jonggehuwden nagegaan. In totaal waren in dit tijdperk 93 visschers gehuwd; hier van slaagden 23 er in een eigen woning te vinden, terwijl 70 na hun huwelijk bij anderen gingen inwonen, 11 van de eerst- 1 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Afgebroken woningen. Huren. Aantal. Huren. 7 3 Drogersdijk 18—46. 15 n 7, 8,— Wassenaarschestr. 60—72 7 n 2,-3,50 5 Werfstraat 157—185 23 1,50—3,— 5,50-f 9,- 4 23 Badhuisstraat 832 2,25-„ 3,50 7 Boegstraat 47-55 en 81-89 22 1,25—3,50 Boegstraat 45,47,73,75,77 5 n Totaal 165 54 8 8 8 Korendijkstraat 7787 Ooststraat 2230 N ieuwe Laantjes 105 111 7,50 8.- 6,-10,— 7,25—10,— Vuurbaak straat 121 133. i Drogersdijk 846 Keizerstraat 235—283 en 307—317 Korendijkstraat 7387 Ooststraat 22—36 Nieuwe Laantjes 105 125 Wassenaarschestr. 68, 74, 95, 97 en 99 Werfstraat 157, 159, 183 en 187 Badhuisstraat 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26 6 5 4 f 1,25f 3,Vuurbaakstraat 121125. 1,15—3,75 in 2,-„4,- 1,15 B 2,50 37,50-„40,— p. m. 5,50—8,50 8,50 p. w.- f 40,— p. m. 51 j„ 1,20—3,50 Nieuw gebouwde woningen, Aantal. f 7,50—f 9,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 480