IS I 9 II. EXPLOITATIE DER NIEUWE WONINGEN. Op 1 Januari 1931 bedroeg het aantal in het belang der volks- Algemeen over- huisvesting gebouwde en verbouwde verhuurbare Gemeente- zicht, woningen 7160, benevens 121 winkelwoningen, 4 winkels en 113 pakhuizen, werkplaatsen en stallen. Op 31 December 1931 waren er 7391 woningen, benevens 120 winkelwoningen, 4 win kels en 112 pakhuizen, werkplaatsen en stallen. De bij het verslag gevoegde tabel I geeft een overzicht van het aantal woningen enz. aan het begin en aan het eind van dit jaar; tabel II geeft eenzelfde overzicht naar de huurwaarde der woningen; tabel III geeft een overzicht van de samenstel ling der gezinnen; tabel IV van de beroepen der huurders; tabel V van de dienstbetrekking van het gezinshoofd; tabellen VI, VII en VIII geven een overzicht van de huurinning. Tabel IX geeft een overzicht van het aantal huuropzeggingen per deurwaardersexploit; tabel X enkele vergelijkende cijfers be treffende Gemeente- en vereenigingswoningen en tabel XI een overzicht van de onderhoudskosten en de onderhoudsreserve. De grafieken 1 tot en met 6 geven respectievelijk weer: on inbaar huurbedrag en huurschuld; aantal woningen en bruto huur; gemiddeld tekort per woning en per jaar; leegstaande woningen; verhouding tusschen aantal wisselingen van bewo ners en gemiddeld aantal woningen; huurverlies wegens leeg staan. Het aantal aanvragen voor Gemeentewoningen bedroeg 3445, Verhuring, waarvan 3004 voor ’s-Gravenhage en 441 voor Scheveningen. Gedurende dit verslagjaar kwamen vier nieuwe complexen in exploitatie: voor ouden van dagen de Visschershof nabij den Westduinweg met 34 en het complex „Rustenburg” met 106 woningen; voor groote gezinnen de complexen Duindorp IV met 40 en Spoorwijk V met 48 woningen. Vooral aan de woningen voor ouden van dagen bleek groote behoefte te bestaan. Slechts aan ongeveer een vijfde gedeelte van de aanvragen kon worden voldaan. In de woningen aan den Visschershof werden 28 oude lieden uit onbewoonbaar verklaar de woningen geplaatst en 6 uit woningen, die na ontruiming niet meer werden verhuurd. Voor de woningen voor groote gezinnen waren eveneens vele aanvragen. In Duindorp IV werden 40 gezinnen met 368 per sonen geplaatst; de gemiddelde bezetting was 9,2 per woning; de 48 woningen van Spoorwijk V werden door 400 personen betrokken; de gemiddelde bezetting bedroeg 8,33 per woning. Behalve met de samenstelling der gezinnen werd rekening gehouden met hun draagkracht- VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 483