18 10 Huuropzegging. Daar het hier woningen betreft, welke met bijdrage van Rijk en Gemeente worden geëxploiteerd, werd er angstvallig voor gewaakt, dat zij uitsluitend door huurders met beperkte inko mens werden betrokken. In de stad in Rustenburg en Spoor wijk V werden veelal gezinnen geplaatst, welke in verband met hun inkomsten een veel te hooge huur moesten betalen; in Scheveningen was het juist andersom; daar beteekende het betrekken dier woningen van lage huurwaarde nog een aan zienlijke huurverhooging voor de betrokkenen, die woonden in krotten, waarvan de huren grootendeels zeer laag waren. De gemiddelde huur der oude woningen bedroeg voor de bewoners van den Visschershof f 2,14, voor de nieuwe f 3,per week. Voor Duindorp IV bedroeg dit respectievelijk f 4,14 en f 5,26 per week. In 33 gevallen bleek het noodzakelijk de huur per deurwaar- dersexploit op te zeggen. De reden van opzegging was in: Het in 1928, 1929, 1930 en 1931 geleden verlies wegens onver huurd was over de verschillende complexen als volgt verdeeld: 23 huurders zijn inmiddels vertrokken; 6 huurders hebben de achterstallige huur geheel voldaan; in één geval moest tot gerechtelijke ontruiming worden overgegaan; 3 gevallen zijn nog in behandeling. Op een totaal bedrag van f 2.085.100,94 aan verschuldigde huur (met inbegrip van glasverzekering) moest f 480,95 of 0,02 als verlies worden afgeschreven, terwijl de huurschuld aan het eind van het jaar f 368,45 of 0,02 bedroeg. Het bedrag aan onverhuurd bedroeg respectievelijk: VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. >5 COMPLEX. 1931 1929 1928 1930 32% f 16.801 14 n f n n r> Inning der huren; huur- schade. Spoorwijk Trek weg Duindorp Overige complexen (met inbegrip van een complex pakhuizen te Scheveningen). 7.262,25 36 6.682,30 33 1.437,10 5.009,15 24 f 14.240,— 6.982,43 15 18.686,95 41 5.425,87 12 44 11.557,02 31 6.760,55 18 n 7 2.685,85 n 18 gevallen wanbetaling, 3 wangedrag of burenruzie, 10 weigering tot ontruiming der woning, 2 andere oorzaken. f 17.313,54 38 10.343,15 22 12.124,20 26 6.229,41 voor 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 f 64.855,01 of 3,74 57.537,22 3,17 50.679,52 2,59 45.335,25 2,20 46.010,30 2,25 37.804,42 1,84 20.871,75 1,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 484