18 11 Er is een aanzienlijke daling in het verlies wegens onver huurd in alle complexen te constateeren. Voor Spoorwijk is deze daling het grootst. In de practijk blijken alleen 2e étages in het complex Trekweg moeilijk te verhuren. Ook uit deze cijfers blijkt hoe nijpend het woninggebrek te Scheveningen is. Hoewel uit financieel oogpunt het geringe verlies wegens onverhuurd een verheugend verschijnsel is, wijst het toch op een toenemend gebrek aan arbeiderswoningen tot f 6,50 per week. Het verlies wegens onverhuurd van de pakhuizen-complexen daalde van f 1.432,25 tot f 1.082,55 en van het hofje Vredebest van f 1.747,35 tot f 524,40. Onderstaande tabel geeft een maandsgewijs overzicht van Leegstaande het aantal leegstaande woningen, complexgewijze verdeeld. woningen. Het gemiddeld aantal leegstaande woningen bedroeg: 56 of 0,75 van het totaal in 1931, 106 1,45 1930, 136 1,87 1929. Ook uit deze cijfers blijkt het toenemend tekort aan wonin gen; neemt men als normaal een percentage van 2 of 3 aan, dan is het gemiddelde van dit verslagjaar, 0,75 ver daar beneden. Gedurende het verslagjaar werden 1436 reeds bewoond ge- Wisseling van weest zijnde nieuwe Gemeentewoningen verhuurd. Van de gezin- bewoners, nen, die deze woningen betrokken, kwamen er 418 uit een andere nieuwe Gemeentewoning en 1018 uit een particuliere woning. Uit tabel I blijkt, dat er 190 reeds bewoond zijnde Scheve- ningsche nieuwe visscherswoningen werden verhuurd. Hiervan werden er 100 betrokken door huurders van een andere nieuwe Gemeentewoning en had er dus eenvoudig een verschuiving plaats om de gezinnen in een hun beter passende woning te VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. DATA. Totaal. Trekweg. Diversen. ff ff 3 s ii i 9 5 4 3 2 5 4 5 9 5 9 5 7 7 4 4 1 1 4 8 5 6 15 10 14 8 8 4 18 11 14 21 18 14 17 28 24 26 27 20 20 13 22 18 21 24 15 39 14 10 22 15 46 36 64 52 59 67 51 91 52 50 66 40 Aantal leegstaande woningen in het complex Laak- I kwartier. .31 Januari. 28 Februari 31 Maart 30 April. 31 Mei 80 Juni 31 Juli 31 Augustus 30 September 31 October. 30 November 31 December I Spoorwijk. Duindorp.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 485