12 18 Verhooging hu ren visschers woningen te Scheveningen. °/o plaatsen. Meestal heeft een dergelijke wisseling plaats, omdat de woning door gezinsuitbreiding te klein is geworden. In 35 gevallen werd een gezin uit een onbewoonbaar ver klaarde woning in een nieuwe Gemeentewoning geplaatst, in 9 gevallen uit oude Gemeentewoningen, die moesten worden afge broken: in 12 gevallen werd aan jonggehuwden een woning ver huurd, zoodat slechts in 34 gevallen door verhuring van een Scheveningsche Gemeentewoning een andere woning vrij kwam. Het aantal wisselingen van bewoners in verhouding tot de vorige jaren is aangegeven in de volgende tabel. Zooals daaruit blijkt gaat de daling langzaam voort. Met ingang van 1 Januari werden de huren der visschers- woningen weer met 10 cents verhoogd. Zooals blijkt uit de hierachter afgedrukte tabel XII is van den aanvang der exploitatie af getracht door een zeer geleide lijke huurverhooging de visscherswoningen op een normaal huur- peil te brengen. De visscherswoningen zijn gedeeltelijk reeds vóór en tijdens den oorlog aanvankelijk verhuurd tegen zoo danige prijzen, dat ook in normalen tijd een bijdrage daarvoor noodig is. Dit was verdedigbaar als overgangsmaatregel in verband met de heerschende toestanden (lage en onzekere loonen; zeer lage huren in de krotwoningen), doch is als blij vende toestand niet aanvaardbaar, mede in verband met de daaruit voortvloeiende verschillen met de overige bevolking. In totaal bedroeg de jaarlijksche huuropbrengst van deze 957 vis scherswoningen ruim f 48.000,— meer dan bij den aanvang der exploitatie. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. JAAR. H n n Aantal wisse lingen van bewoners. n n n n n n n w T> n r n r n r> n r> r> 1080 1750 2220 2830 3630 4360 5120 5890 6420 6890 7240 7307 7281 7396 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 15 11 11 10 10 16 20 24 24 26 24 24 21 19 168 200 249 300 371 693 1063 1433 1523 1805 1744 1754 1593 1436 Gemiddeld aantal woningen in exploitatie. Verhouding tusschen aantal wisselingen van bewoners en gemiddeld aantal woningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 486