I 18 13 Voorts werd voortgegaan met de verhooging van de huur voor die gezinnen, welke door verandering van werkkring en daardoor gewijzigde omstandigheden niet meer voor een goed- koope visseherswoning in aanmerking kwamen. Op 4 Mei 1931 is een zestal winkelwoningen in huurprijs Huurwüzigingen verlaagd: Door het Bestuur van de Vereeniging van Huurders van Gemeentewinkels „De Samenwerking” werd aangedrongen op verdere verlaging van de huren der winkels. Na toelichting van dit verzoek door genoemd Bestuur en ernstige overweging der aangevoerde motieven meende ons Bestuur dit verzoek te moeten afwijzen. Daarop is de zaak door de Vereeniging bij den Gemeenteraad aanhangig gemaakt. Het desbetreffend request werd om advies in onze handen gesteld en was aan het einde van het verslagjaar nog in behandeling. Trekweg. De winkelwoning aan de Elboogstraat No. 70 is Diverse hnurwü- verbouwd tot 2 vrije benedenwoningen, nl. Schepradstraat No. 1 zigingen. voor f 5,30 per week en Elboogstraat No. 70 voor f 5,50 per week, ingang huur respectievelijk 16 Februari en 16 Maart 1931. Spoorwijk. Het pakhuis met werkplaats aan de Hasebroek- straat No. 159 is verbouwd, gedeeltelijk tot benedenwoning, gedeeltelijk ter vergrooting van perceel Hildebrandstraat No. 206. De huurprijs van de benedenwoning Hasebroekstraat No. 159 is niet ingang van 6 Juli 1931 op f 4,80 per week en die van het aangrenzende perceel Hildebrandstraat No. 206 op denzelfden datum van f 12,25 op f 14,75 per week gesteld. In verband met het betegelen van de winkelruimte van per ceel Hildebrandstraat No. 208 is de huurprijs met ingang van 16 Maart 1931 van f 11,75 op f 12,25 per week gebracht. Laakweg. De huurprijs van de woningen aan den Laakweg- West en -Oost zijn op een enkele uitzondering na op 5 Januari 1931 met f 0,10 per woning verhoogd, in verband met de aange brachte berghokken, waarvan in het vorige jaarverslag melding is gemaakt. De huurprijs van het perceel aan den Laakweg No. 178 is op 2 November 1931 van f 8,op f 9,per week gesteld. De winkelwoning is vroeger verhuurd geweest aan de ’s-Graven- haagsche Centrale Vereeniging tot bescherming van Zuigelin gen. Na beëindiging van deze huurovereenkomst is het perceel VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. winkel- woningen. van f 12,op f 10,per week, 18,- 14,50 18,- 16,50 16,50 20,— 17,50 20,- 18,50 18,- Zeesluisweg 221 Potgieterstraat 53 Hildebrandplein 46 Noordpolderkade 2 6 Stuwstraat 66

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 487