18 14 Waterverbruik. Besmetting met wandgedierte. Van 30 gezinnen, die in een particuliere woning woonden en in aanmerking kwamen voor een nieuwe Gemeentewoning, is de inboedel gezuiverd. Evenals in 1930 is hiervoor een vast tarief aangenomen. Naar gelang van de grootte van het meubilair wordt hiervoor f 4,50 of f 7,50 in rekening gebracht, welke kosten als regel door den huurder zelf worden betaald. Verder zijn in 1931 gecyaneerd in totaal 36 woningen met een totaal bedrag aan kosten van f 1.058,45 of gemiddeld f 29,40 per woning. In het verslagjaar 1931 is door de huurders een bedrag van f 1.623,25 aan water meer verbruikt boven de toegestane hoeveel heid van 36 m3 per halfjaar (1928: f 1.502,90, 1929: f 1.655,70, 1930: f 1.754,60). Met ingang van 1 Juli 1931 is een nieuw duinwatertarief in werking getreden, waarbij de grondprijs werd verlaagd, maar de toegestane hoeveelheid veranderd werd van 36 m3 per half jaar in 15 m'3 per drie maanden. aan een sigarenhandelaar verhuurd, waarna de huurprijs in overeenstemming is gebracht met de andere winkelhuizen in dat complex. Duïndorp. Bij het perceel aan de Wieringschestraat No. 218 is een pakhuis gebouwd, waardoor de huurprijs met ingang van 19 Januari 1931 van f 12,25 op f 13,25 per week is gesteld. Kolenwagenslag. In verband met het bepaalde in het „con sumptie-ij sbesluit” is het perceel aan de Hoogaarsstraat No. 1 verbouwd. De huurprijs diende daarom met ingang van 25 Mei 1931 met f 0,50 per week te worden verhoogd. Afvoerkanaal. Door de kosten van aanleg van waterleiding en toevoerbuis is de wekelijksche huurprijs van het pakhuis aan den Kranenburgweg gemerkt C destijds met f 0,50 verhoogd. Deze kosten zijn inmiddels betaald, zoodat de huurprijs op 4 Mei 1931 weer op f 3,50 per week is teruggebracht. In het verslagjaar 1931 zijn in totaal 3367 woningen op zuiverheid onderzocht. Hiervan werden 3127 woningen zuiver bevonden en 240 of 7 onzuiver. De 3367 woningen zijn als volgt te verdeelen: VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. 3127 of 93 3367 zuiver 1380 21 12 203 67 98 70 80 89 89 99 of 1402 nieuwe Gemeentewoningen, waarvan zuiver 30 aangekochte, verbeterde woningen, waarvan zuiver 15 oude Gemeentewoningen te ’s-Gravenhage, waarvan zuiver 1623 particuliere woningen te ’s-Gravenhage, waarvan zuiver 1444 229 Scheveningen, waarvan zuiver 68 in buitengent, waarvan zuiver

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 488