18 15 kippenhokken, pakhuizen. Het Bestuur besloot in verband met den verlaagden eenheids prijs het toegestane quantum op 18 m3 per drie maanden te stellen, zoodat 3 m3 water van het meerverbruik door de Stich ting worden bekostigd. Uit het batig saldo van het Glasverzekeringsfonds ont- Glasverzekering, vingen de huurders over 1931 f 0,80 restitutie. Het vorig jaar bedroeg deze restitutie f 1, In totaal werd f 5.746,40 uitgekeerd (tegen f 6-957,in 1930). In 1931 zijn in de complexen Duindorp III en Westduinweg II Berghokken, op verzoek der bewoners bergplaatsen voor bakfietsen (in totaal 6) geplaatst, waarvoor f 0,25 per week in rekening gebracht wordt. Deze bergplaatsen kunnen op verzoek van den huurder weer verwijderd worden. In het pakhuizencomplex bij Duindorp werd een electrische kabel met vertakkingen aangebracht. De huurders kunnen nu desgewenscht electrisch licht in de opslagruimten bekomen, waarvoor f 0,25 per week berekend wordt. Het pakhuis aan de Slachthuiskade No. 75 is sedert begin 1931 niet meer verhuurd. Het is in gebruik genomen door de afdee- ling Onderhoud. Aan de Vereeniging van Huurders van Gemeentewoningen Tuinwedstrijd werd een subsidie van f 250,verleend voor het houden van een Trekweg. wedstrijd in het aanleggen van tuinen. Deze wedstrijd is het aanzien van de wijk zeer ten goede gekomen. Het onderhoud geschiedde door of onder toezicht van den Onderhoud. Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. De dagelijk- sehe onderhoudswerkzaamheden en kleine wijzigingen werden door eigen personeel uit gevoerd, terwijl werken van eenigszins grooteren omvang na onderhandsche inschrijving aan aan nemers werden opgedragen. Verf werken (zoowel buiten als binnen) werden ondershands aanbesteed, terwijl evenals vorige jaren buitenverfwerken, voor zoover de complexen hiervoor alsnog in aanmerking kwamen, opnieuw met inbegrip van het onderhoud gedurende vier opeen volgende jaren werden gegund. In totaal werd door de onderhoudsdiensten gedurende het afgeloopen jaar verwerkt 63979 rol behangselpapier (vooraf gaand jaar 60570 rol), terwijl Verder 1426 woningen (voorafgaand jaar 1659), welke door verhuizing der bewoners vrij kwamen, grondig werden nagezien en opgeknapt. Ten einde tegemoet te komen aan de werkloosheid in het schildersbedrijf gedurende de wintermaanden werd besloten in die periode, waar dit eenigszins mogelijk was, binnenverfwerken uit te voeren. Als gevolg hiervan werden o.a. pl.m. 26000 m2 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 489