49 HOOFDSTUK V. OPENBARE WERKEN. HOOFDSTUK VI. OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID. Openbare Orde. Er hadden in 1931 geen ordeverstoringen plaats, die bijzon- Verstoringen dere maatregelen noodzakelijk maakten. der openbare orde. Omtrent de onderwerpen, volgens het model van dit verslag eventueel hier ter plaatse te behandelen, valt niets te vermelden. f 496.036,50 503.645,— 544.521,— 227.814,05 middeld zuiver inkomen per aangeslagene f 3.470,het ge middeld geheven percentage van het zuiver inkomen 3,23. De netto-opbrengst der belasting op de vermakelijkheden bedroeg in het belastingjaar 1931 f 910.796,93, die van de honden belasting, de straatbelasting en de rechten wegens het hebben van bijzondere werken in, op of over openbaren Gemeente grond of -water onderscheidenlijk f 109.680,92, f 1.755.176,76 en f 79.689,69. Voor verdere gegevens betreffende de Gemeentelijke belas tingen wordt verwezen naar het verslag omtrent de werking dier belastingen (bijlage 7) en het Beknopt Jaarboek van het Gem. Statistisch Bureau. De volgende belastingverordeningen werden door den Ge meenteraad vastgesteld op de data daarachter vermeld: Verordeningen op de heffing en de invordering van haven gelden voor de Visschershaven te Scheveningen en voor de openbare binnenwateren (3 Aug. en 14 Dec.); Verordeningen op de heffing en invordering van 6 opcenten op de hoofdsom van de Gemeentefondsbelasting in de gemeente ’s-Gravenhage voor het belastingjaar 1932/33 (16 Dec.). Het verhoudingscijfer voor de straatbelasting voor het jaar 1932 werd bij Raadsbesluit van 16 December vastgesteld op 2. Voor gebruik van den ondergrond werd aan de Gemeente Retributiën. uitgekeerd door: het Gasbedrijf Electrisch Bedrijf de Duinwaterleiding den Telephoondienst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 48