50 V ree indelingen. van Openbare Veiligheid. Branden. Gevonden voor werpen. Stationneerende Haagsehe Bur gerwacht. In 1931 hadden plaats 214 schoorsteenbranden, 278 kleine binnenbranden, 23 zware binnenbranden, 7 kleine uitslaande branden, 4 zware uitslaande branden, 4 scheepsbranden en 422 buitenbranden, totaal 952 branden. Bij deze branden is 241 maal gebruik gemaakt van buiten of binnenbrandkranen op stralen van de motorspuiten, zoodat bijna 75 der branden gebluscht werd met kleine middelen, nl. 212 schoorsteenbranden, 224 kleine binnenbranden, 2 scheeps branden en 273 buitenbranden. Toezicht op bioscoop- en tooneelvoor- stellingen. Logementen en tapperijen. Het aantal inspecties door de Politie ter controle van de richtige naleving der bepalingen, voortvloeiende uit de Bios coopwet, bedroeg 626, die betreffende tooneelvoorstellingen 53. In 9 gevallen werden in bioscopen overtredingen der bepalingen vastgesteld. Op 31 December 1931 stonden ingeschreven 158 logementen (waaronder slaapsteden), 479 lokaliteiten, waar met vergunning sterke drank in het klein werd verkocht (met uitzondering van de bijzondere en logementsvergunningen), 300 restauratiën en 10 huizen, waarin gelagen worden gezet en die vóór den vast- gestelden tijd geopend mochten zijn. Gebleken is, dat het bezoek aan café’s en het alcoholgebruik sterk verminderd zijn, wat behalve aan andere vermakelijk heden, radio in woningen e. d. kan worden toegeschreven aan den algemeenen economischen toestand. Het aantal processen verbaal ter zake van openbare dronkenschap daalde (1203 tegen 1 243 in 1930). Het aantal vreemdelingen, dat zich hier metterwoon vestigde en in het bevolkingsregister werd ingeschreven, bedroeg 6 410, terwijl zich bij de Politie 7 906 vreemdelingen aanmeldden en 4 220 afmeldden. Het aantal in 1931 als gevonden aangegeven of gedeponeerde voorwerpen bedroeg 23 499. Op 31 December 1931 stonden ingeschreven 25 stationneerende voertuigen enz. rijtuigen, 165 stationneerende automobielen, 57 houders hondenkarren, 57 hondenkarren en 5 straatmuzikanten. De sterkte der gewapende Burgerwacht bedroeg op 31 De cember 1931 5 690, die der ongewapende 1 410 leden. De leden van het buitendistrict Loosduinen zijn in deze cijfers begrepen. Een chauffeurscursus werd in het afgeloopen jaar gehouden, terwijl 3 maal een cursus in de behandeling van den motor plaats vond. Evenals in vorige jaren werden schietwedstrijden gehouden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 49