51 het belang van de openbare veiligheid. Door gebruik van benzine of petroleum zijn 73 branden ont staan, 13 door gas en 55 door eleetrieiteit. Aan Gemeente-eigendommen werd 10 maal door brand schade aangebracht, terwijl nog in 15 gevallen een brandje in Gemeente- eigendommen werd gebluscht zonder dat schade werd veroor zaakt. De hulp van de Brandweer werd 8 maal ingeroepen voor brand in een Rijksgebouw of Rijkseigendommen. Behalve de alarmeeringen wegens de genoemde 952 branden waren er 241 brandgeruchten en 57 baldadige alarmeeringen per telefoon, terwijl nog 164 maal werd uitgerukt voor hulp in bijzondere gevallen. In het geheel werd de Brandweer dus 1 414 maal opgeroepen. De vrijwillige Brandweer te Loosduinen rukte dit jaar 4 maal uit; de beide automobiel-ladderwagens rukten onderschei denlijk 7 en 4 maal, de beide automobiel-kraanwagens onder scheidenlijk 430 en 303 maal uit, waarvan 297 maal voor het opruimen van verkeersbelemmeringen. Het gemiddelde tijdsverloop tusschen alarmeering en hulp- verleening bedroeg dit jaar 2 min. 58 sec. Er hadden geen branden of ontploffingen plaats van zoo- danigen aard, dat de algemeene veiligheid daardoor in gevaar werd gebracht. De bewaking van de gebouwen voor publiek vermaak en de bediening van de kraanwagens geschiedde door een speciale ploeg, die op 31 December 1931 116 agenten telde. Het toezicht op de brandbluschmiddelen in de Rijks- en Ge meentegebouwen had geregeld plaats. De in 1930 aangeschafte schuimbluschapparaten en zuurstof maskers hebben goed voldaan. Tweemaal werd van een schuim- apparaat gebruik gemaakt voor het blusschen van een brand; de zuurstofmaskers werden meerdere malen gebruikt. Geregeld werd door bemiddeling van de afd. Brandweer Maatregelen in advies gegeven aan het Gem. Bouw- en Woningtoezicht om trent maatregelen tot brandveiligheid bij nieuwbouw of ver bouw van groote gebouwen. Controle werd vanwege de afd. Brandweer uitgeoefend op de naleving der vergunningsvoorwaarden voor publieke ver makelijkheden, welke voorwaarden steeds in overleg met de politie worden vastgesteld. Verschillende veiligheidsmaatregelen werden voorts geno men ten aanzien van het afsteken van vuurwerk, terwijl verder geregeld uitvoering werd gegeven aan de voorschriften betref fende controle op gebruik en vervoer van benzine, petroleum enz., o. m. het keuren van schepen voor het vervoer dezer stoffen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 50