By lage 19 I In den loop van het verslagjaar bedankte de heer F. C. M. Bestuur, de Ridder als lid. In deze vacature werd nog niet voorzien. Aangezien ook dit jaar geen nieuw lid werd benoemd in de vacature Mej. G. van Elzelingen, van wier bedanken reeds in het vorig jaarverslag mededeeling werd gedaan, dient eerlang in twee vacatures te worden voorzien. Dientengevolge was het Bestuur op 31 December 1931 samen gesteld als volgt: W. Sluyterman van Loo, Voorzitter; P. Bakker Schut, Secretaris; A. J. van Alphen, F. W. C. de Grave, Mej. P. H. Hubregtse, W. C. A. Riem Vis en Mevrouw A. A. Tromp Huisken, leden. Het aan de Stichting verbonden personeel bestond op 31 De- Personeel, cember 1931 uit 10 personen. Hiervan waren 5 ambtenaren, waaronder 1 echtpaar, in pensioengerechtigden dienst, terwijl 5 personen, waaronder 2 werkvrouwen, op arbeidsovereenkomst in dienst waren. Op 1 Januari 1931 was de inrichting bewoond door 87 gezin- Bewoners, nen, bestaande uit 83 mannen, 87 vrouwen, 235 jongens en 178 meisjes, totaal 583 personen. In den loop van het verslagjaar werden opgenomen 20 gezinnen, terwijl 22 gezinnen vertrokken. In boven genoemd aantal van 20 gezinnen zijn 3 gezinnen be grepen, die gedurende het verslagjaar werden op genomen en in hetzelfde jaar de inrichting weer verlieten, bestaande uit 2 mannen, 3 vrouwen, 5 jongens en 6 meisjes, totaal 16 personen. Op 31 December 1931 waren aanwezig 85 gezinnen, bestaande uit 79 mannen, 83 vrouwen, 233 jongens en 159 meisjes, totaal 554 personen. Van de aan het einde van het jaar aanwezige bevolking waren 131 of 23,5 Nederduitsch-Hervormd, 46 of 8 Gere formeerd, 251 of 45 Roomsch-Katholiek, 1 Evangelisch- Luthersch, 1 Doopsgezind, 20 of 3,5 Israëlietisch en 104 of 19 ongedoopt. Van de 22 gezinnen, die de Stichting verlieten, gingen er 2 naar een Gemeentewoning; 1 werd uitgezet wegens wangedrag en 1 moest wegens bijdrage-schuld vertrekken. VERSLAG der Stichting „Contrólewoningen” over het jaar 1931.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 512