19 2 Badinrichting. Bewoning. Inning der bijdrage. Gedrag der be woners. In den loop van het jaar konden 8 gezinnen van een 3e klasse naar een 2e klasse woning verhuizen, 4 gezinnen van een 2e klasse woning naar een le klasse woning, terwijl 7 gezinnen van een 3e klasse naar een le klasse woning konden worden overgebracht. Wegens slechte bewoning moest een gezin van een le klasse woning naar een 3e klasse woning worden teruggeplaatst. Van de badinrichting wordt door de bewoners druk gebruik gemaakt zonder dat drang van boven af daartoe noodig is. De ingevoerde schoolbaden onder leiding van het onder wijzend personeel zijn een succes gebleken, het aantal kinderen, dat een bad nam, is verdubbeld; ook de woonwagenkinderen leerlingen van de school Winterweg beginnen vaste bezoe kers te worden. Mede in verband met het drukke gebruik, dat voor het baden in schoolverband van de inrichting werd gemaakt, werd aan het Gemeentebestuur voorgesteld te besluiten tot een uitbrei ding, waardoor het aantal badcellen met relatief geringe kosten wordt vergroot. Het ligt in de bedoeling de badinrichting alsdan ook open te stellen voor de bewoners van de complexen Spoor- wijk en Laakweg tegen betaling. De volle aandacht bleef gevestigd op de wijze van bewoning. Vooral nieuw aangekomen gezinnen gaven in dit opzicht veel zorg. De gedeeltelijk gereclasseerde gezinnen moeten met raad en daad worden bijgestaan, terwijl de gereclasseerde gezinnen steeds onze waakzaamheid vragen. In het algemeen kunnen wij op het gedrag met tevredenheid terugzien. Naarmate het aantal in regelmatigen arbeid opge nomen bewoners toeneemt, nemen baldadigheid en slordigheid af. Een vast weekloon voor den man brengt bij vele gezinnen een beter gezinsleven en bevordert normale gedragingen. Toe neming van het ouderlijk gezag is dan ook een rijpe vrucht van ons werk. Het tuinieren op de open stukjes grond bij de woningen neemt meer en meer toe. Eenmaal had gedurende dit verslagjaar ordeverstoring in de inrichting plaats. De bewoner, die daartoe aanleiding had gegeven, is onmiddellijk daarna uitgezet. Voor zoover de bewoners een inkomen hebben door den Hulpdienst, verliep de inning der bijdrage al heel vlot en konden oude schulden worden afgedaan. Het verschijnsel van wel willen, maar niet kunnen betalen, moest ook dit jaar bij herhaling worden geconstateerd. Te VERSLAG DER STICHTING CONTRÖLEWONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 513