19 3 Door vertrek met schuld moest als oninbaar worden afge- schreven: in 1929 f 456,85, in 1930 f 334,55 en in 1931 f 476,65. Door leegstaan on verhuurd is als verlies geleden: in 1929 f 6.626,15, in 1930 f 4.684,25 en in 1931 f 3.441,20. Uit het volgend overzicht blijkt het verloop der huurinning in 1931 in vergelijking met eenige voorafgaande jaren: Hoewel de financiering zorg bleef baren wij komen daarop Werkversehaf- hieronder terug ontwikkelde zich de Werkverschaffing op fing. zeer bevredigende wijze. In verschillende opzichten werd de organisatie gewijzigd, terwijl aan ons werk een nieuwe bemoei ing nl. een Transportdienst, werd toegevoegd. Bij deze uitwerking, in voltooiing van den vroegeren opzet, heeft steeds voorop gestaan de noodzaak om een zoo gunstig mogelijke verhouding te scheppen tusschen ontvangsten en uit gaven, zonder het karakter van het geheel van ons reclassee- ringswerk te schaden. Verschillende wijzigingen in de personeelsbezetting van den Huisvuiltrans- huisvuiltransportdienst konden worden doorgevoerd. Eenige portdienst. werkkrachten konden naar andere afdeelingen worden overge bracht, waardoor plaatsing van nieuwe mannen mogelijk werd. Het aantal abonné’s, dat op 31 December 1930 bedroeg 4045, vreezen is, dat dit in de naaste toekomst beduidend zal toe nemen, daar de gelegenheid om werk te vinden steeds schaar- scher wordt. En hoewel wij waakzaam blijven, de „bijdrage” voor het gebruik der woonruimte allereerst te laten voldoen. na het koopen van eten blijft vaak geen geld meer over. De schuld, inclusief glaspremie, op 31 December 1931 groot f 843,55, is dan ook alleen te wijten aan financieel onvermogen tot betalen. Achtereenvolgens bedroeg deze schuld op: 1 Januari 1931 VERSLAG DER STICHTING CONTRÖLEWONINGEN. 1927 1928 1929 1930 1931 Bijdrage-schuld aan het einde van het jaar. Oninbaar in den loop van het jaar Derving wegens leegstaan Percentage van het totaal bedrag der bijdragen. 3,50 0,97 6,04 2,50 15,90 I 19,98 4,03 1,80 26,08 I 3,79 2,14 15,45 4,41 1,50 20,91 f 988,75 928,40 968,60 813,15 843,55 1 April 1 Juli 1 October 31 December

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 514