19 4 Diverse werken. Glazen- wasscherij. was op 31 December 1931 3411. Om betere financieele resultaten te bereiken, moest deze vermindering van het aantal abonné’s, welke het gevolg is van beperking van het aantal wijken, van onzentwege worden uitgelokt. De abonnementsprijs bleef gehandhaafd op f 0,40 per maand en kan, op grond van het feit, dat het geheel voor de diensten nog een tekort oplevert, voorloopig niet verlaagd worden. Portiekreiniging. De afdeeling portiekreiniging functionneerde in 1931 op normale wijze en zag het aantal abonné’s aanmerkelijk toe nemen. Dit aantal bedroeg op 31 December 1930: 6440 en op 31 December 1931: 7155. Bij ongeveer de zelfde personeelssterkte als in 1930 kon dit grooter aantal opdrachten worden uitgevoerd ten gevolge van de toenemende vaardigheid van het personeel. In verscherpte mate bleef de aandacht gevestigd op een zoo hoog mogelijke arbeidspraestatie. Een verbeterde technische uitrusting kon ook dit jaar om financieele reden niet worden doorgevoerd. De controle op de uitvoering moest daarom omvangrijker en dus ook duurder zijn dan wenschelijk ware. De werkzaamheden bij de afdeeling glazenwasscherij zijn zeer toegenomen. Technisch was dit werk zeer goed te verrichten door de snel groeiende kern van ervaren glazenwasschers uit de diensten zelf gekweekt. Ook het rendement van dit werk kon aanzienlijk worden verhoogd, daar de stijging van het aantal abonné’s gezocht is op plaatsen, waar al een aantal geabon- neerden woonde. Was het aantal abonné’s op 31 December 1930: 1445, op 31 December 1931 bedroeg dit 4215, alzoo een stijging met 2770. Het karakter van nevenbemoeiing, dat dit werk vroeger gehad heeft, begint door deze ontwikkeling op den achtergrond te geraken. En met het oog op de veiligheid van de werklieden en in verband met de behoorlijke uitvoering van de vaak belang rijke opdrachten, mocht niet worden voortgegaan met dit werk als aanvullende werkzaamheid te beschouwen. Daarom werd ook de technische uitrusting van deze groep personeel gaande weg verbeterd; voorts werd overgegaan tot het in gebruik stellen van eenige nieuwe ladderwagens met ladders. Het steeds toenemend aantal bewoners, dat zonder hulp door werkverschaffing niet in staat was in eigen onderhoud te voor zien, maakte het noodig te blijven omzien naar werkzaamheden, welke, over het algemeen genomen, vielen binnen het kader van het werk, waarin het personeel ervaring heeft verkregen. Deze pogingen werden met toenemend succes bekroond. Na in schrijving werden zeer belangrijke opdrachten ontvangen, zoo VERSLAG DER STICHTING CONTRÓLEWONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 515