19 5 werk. opnieuw eenige uitbreiding worden gegeven. De groei van het werk stelt ook aan deze afdeeling steeds hoogere eisehen. Zij is thans zoo opgezet, dat voor alle werkzaamheden de bedragen voor of direct na de uitvoering worden geïncasseerd- Dit be ginsel kan niet streng genoeg worden doorgevoerd en gehand haafd, gezien in het licht der ervaring. De incasso van gelden voor derden doen de incasseerders naast hun gewone werkzaamheden. Voor derden werd in 1931 ontvangen een bedrag van f 2.715,80. Reeds in het vorige jaar werd contact gekregen met een Brokkenhuis- Dames-comité onder voorzitterschap van Mevrouw T. van Rossem—Robbers, dat zich ten doel stelde een zg. brokkenhuis hier ter stede tot stand te brengen. Dit leidde tot een overeen komst met dit comité, waarbij de werkverschaffing der Con- trole-woningen zich belastte met alle voorkomende werkzaam heden (als ophalen der geschonken voorwerpen, opbergen en ordenen der goederen, aanleggen en bijhouden der desbetref fende administratie enz.), terwijl het comité aan de werkver schaffing ter beschikking stelde een vrachtauto ook voor andere werkzaamheden dan het brokkenhuiswerk. Door Burgemeester en Wethouders werd ter beschikking van voornoemd comité gesteld het perceel Vleerstraat no. 16, dat als verkoop-magazijn o.m. voor het schoonmaken van groote gebouwen-complexen e.d. Door de wijze, waarop deze konden worden afgehandeld, werden weer andere orders ook onderhandsche ontvangen. Is het voor het sociaal werk onzer Stichting van groot sociaal belang, dat door alle beschikbaar komende werkkrachten productief werk wordt verricht, ook de financieele resultaten worden gunstig beïnvloed door de opbrengsten van dit zeer uiteenloopende werk. Inclusief hetgeen ontvangen werd voor de bemiddeling in zake werkvrouwen, was in het credit dezer rekening geboekt f 13.633,70 tegen f 8.790,73 in het vorig jaar, alzoo een stijging van f 4.842,97. Daar het aantal mannelijke bewoners van de Stichting, dat Bemiddeling door arbeid in een van de diensten geheel of gedeeltelijk een werkvrouwen, inkomen heeft, regelmatig stijgt, vervalt meer en meer de aan leiding voor de vrouwen om werkhuizen te zoeken. Vroeger was arbeid voor vele gehuwde vrouwen buitenshuis noodig als een compensatie van te weinig werkgelegenheid voor mannen. Thans hebben zij een taak in eigen gezin en kunnen zij, omdat ook de man buitenshuis is, de eigen gezinstaak op zich nemen. Onze bemoeiingen in zake deze bemiddeling zullen wel eerlang geheel tot het verleden gaan behooren. Aan het bij de incasso en controle ingedeelde personeel moest Incasso en con trole. VERSLAG DEK STICHTING CONTRÓLEWONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 516