1$) 6 Transportdienst. Oprichting Stichting „Nazorg”. werd ingericht en waarheen de in de voorafgaande maanden verzamelde goederen werden overgebracht. De in het vorige verslag uitgesproken wensch naar een arbeidsmogelijkheid bij wijze van „Nazorg voor gereclasseer- den” werd zij het op zeer bescheiden voet verwezenlijkt en wel door het organiseeren van transport per vrachtauto. De crisis bemoeilijkte het verkrijgen van de benoodigde gelden, zoodat de bedragen, welke de dienst nog ter beschikking kreeg, maar juist voldoende waren voor het aanschaffen van het meest noodige. Niettemin is zelfs deze meest eenvoudige opzet van het begin af ook loonend geweest. Het netto winstcijfer per 31 December 1931 van dezen dienst was f 736,82, waarvan f 100,werd bestemd als stichtingskapi- taal voor de hierna te noemen Stichting „Nazorg”, terwijl het restant f 636,82 in mindering kon worden gebracht van het ver liescijfer op den Hulpdienst. Op 31 December 1931 werd opgericht de Stichting „Nazorg”, welke de glazenwasschers- en transportwerkzaamheden per 1 Januari 1932 heeft overgenomen. De bedoeling is een vol komen splitsing van de geldmiddelen van den hulpdienst en de Stichting „Nazorg” te bewerkstelligen. Door „Nazorg” zullen die personen te werk gesteld worden, die in de werkverschaffing hebben bewezen als volwaardige arbeidskracht dienst te kunnen doen; deze zullen ten volle deelen in de voordeelen der sociale verzekering en het normale voor soortgelijke werkzaamheden in het particulier bedrijf geldend loon genieten. Voor de in werkverschaffing uit te voeren werkzaamheden door te reclasseeren personen blijven derhalve: huisvuiltrans- port, portiekreiniging en brokkenhuis-werkzaamheden. Hoewel procentsgewijze berekend de tekorten op de werk- Financiering der werkverschaf- verschaffing dalen, kon ook dit jaar een tekort niet worden vermeden. Met stijgende bezorgdheid werd dit verschijnsel gevolgd, omdat het zich voordeed in een zeer moeilijken tijd. En ons bekroop de vrees, dat ondanks alle sympathie, die philantropische stadgenooten voor ons werk steeds hadden, zij niet meer in staat zouden zijn daarvan financieel te doen blijken. Deze vrees is bewaarheid. Het Comité, waarvan sprake was in het vorig verslag, droeg nog f 500,— af. Uit fondsen en aan eenige kleinere giften werd ontvangen f 1.122,10. Het jaar sloot met een ongedekt tekort groot f 1.435,33. Hoe wel dit tekort alleszins is te verklaren, wordt niet verheeld, dat deze drukkende zorg sombere schaduwen werpt over ons met VERSLAG DER STICHTING CONTRÓLEWONINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 517