i I i. i I i 1 I z s 55 fl F I 1 5 J© I s s I li i{| I ÉH s 11 I ilH I m I'W I 111 i I Mi i h H 'Fti i i o. Q. ce I I 1 2181 h I I ïi li §sL 1 I H Ii 53 52 ding. Drankwet (Staatsblad 1904, n°. 235). Redding van drenkelingen. Voorzieningen in het belang der openbare zedelijkheid. f 57.275,— 61.466,25 65.890,62® 62.648.43® 67.168,75 77.062,50 76.281,25 92.262,50 3 I f 2 g g s a f S 3 S t s 10 r I SI 17 18 I s s •S£ 843; op 31 December 718 658 619 543 510 477 2) 477 3) Bij het in werking treden der Drankwet op 1 Mei 1882 bedroeg het aantal vergunningen t>,° 01 T1—->-“'• 1885 1890 1900 1910 t./m. 1920 1925 1930 1931 I S •S I C3 i I s aS. 3=- e g S cö ■g g 2 s“ -gg1 >1ï i'a =5 Si ga li y i I -5 s T 8 5 I 9 s Openbare Zedelijkheid. Ter bevordering der openbare zedelijkheid werd in drie straten de verlichting verbeterd of uitgebreid. De Haagsche Vrijwillige Brigade tot Redding van Drenke lingen telde op 1 Januari 1932 379 leden, w.o. 356 (71 dames en 285 heeren) gewone leden. Hiervan waren 18 dames en 83 heeren gediplomeerd. In 1931 werden door de leden 15 reddingen ver richt. Opgaven, bedoeld in art. 31 der •S S’ J Bij Koninklijk Besluit van 24 December 1930 is het maximum aantal vergunningen met ingang van 1 Januari 1931 vastgesteld op 477. Het vergunningsrecht bleef bepaald op f 12,50 van iedere f 50,huurwaarde. De totale opbrengst van het vergunningsrecht krachtens de Drankwet bedroeg over het vergunningsjaar, geëindigd op 30 April van het jaar: 1882 1890 1900 1910 1920 1925 1930 1931 Bij het Centraal Comité voor Drankbestrijding te ’s-Graven- Drankbeströ- hage waren op 1 Januari 1932 34 organisaties aangesloten met een gezamenlijk aantal leden van 2 605. De ontvangsten bedroegen f 3.694,02, de uitgaven f 3.395,68; batig saldo: f 298,34. 9 i 42 I l I i Aantal vergunningen in het vergunningsjaar 1980 1931. I Vervallen. Verleend voor meld in kolom 1—5) 3>. 10. 38 22 33 34 35 36 37 25 26 27 31 32 23 24 28 30 21 19 15 14 13 11 8 7 6 5 1 643 390 213 6 886 477 216 61 14 1 6 30l 1 9 10 1 2 1 Drankwet Over geschreven Aantal verloven in het ver gunningsjaar 1930/1931 te 85 289 92 verkeer, welke derhalve niet medetellen voor het maximum. 3 f 73 25 S ce 3 lO T5 03 oT tf -f. ai m cö n JD 24 O bp 40 03 3 s “s 2 ra Cl 3 o o O s 3 .9 i .9 I 1 R I 8 9 S JO o T3 G t> 1 8 3 ■g ■o 2, s p- P4 5 7 i) Waaronder twee vergunningen verleend 35 .9 Verleend (de hierbedoelde vergunningen zijn reeds ver- c b£ c 'S I fc 3 9 tx 5 Inge trokken. Op 1 Moi 1931 geldend i loven in het maximum 1- aantal der ver gunningen Aantal inrichtingen, waar op 1 Mei 1931 krachtens verlof geschiedt krachtens art. 55, 1ste lid, s ii N «w 29 1) Waaronder 14 vergunningen 2) 13 3) 12 3 25 .9 ■c s o e h o'® Is o «4 c2 o Aantal ver- I vergunnings jaar 1930/1931 verleend voor den verkoop, o I 2 ra 01 35 ■M ce ra 2. e h •aï P.C O Is o .9 05 q oT •J op een ander persoon, art. 26, lste lid, c “9 .99 1 n,?* g<N ■2« §- i’g cf I m I 4 O? I o 20 voor een buitengewone inrichting voor maatschappen 2 ll 03 T3 §s 73 cö 5 t> O Aantal inrichtingen, waar op 1 Mei 1931 krachtens vergunning sterke drank in het klein werd verkocht. II fö in de voormalige gemeente Loosduinen. 3 i520 220 f92.262,50 S. bp c 2J ■g ta 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 51