By lage 20 Balans. f 10.831,66 f Reserve voor dubieuze posten 213.71 f Huren. Achterstand ultimo December 1931 Vooruitbetaald idem Activa. Kas en Kassiers. Kasgelden, saldo per 31 December 1931 Post-Chèque- en Girodienst, idem Rekening-courant Haagsche Boazbank, idem Spaargelden bij de Rentekas Mijne Heeren, Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19 van de Sta tuten onzer Vennootschap, hebben wij de eer U hierbij de concept-jaarrekeningen betreffende het achtste boekjaar over te leggen. Ter toelichting moge het volgende dienen: Aan het College van Commissarissen der N.V. „Stedelijk Belang” te ’s-Gravenhage. 21,60 496,87 9.775,52 537,67 513,71 300,— VERSLAG van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang” te ’s-Gravenhage. f 1.693,60 1.179,89 f 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 522