20 3 f 10.566,64 20.120.37 zal deze reserveering stijgen tot f 30.687,01 of ruim 60 van het gestorte kapitaal. Verlies- en Winstrekening. f 36.266,26 Onderhoud f 16.024,52 Algemeene onkosten f 1.208,57 f 9.638,87 f 20.297,71 f 7.500,— Zie toelichting op den actiefpost „Gebouwen”. Het ter zake over het verslagjaar betaalde. Afschrijvingen Lasten. Renterekening Diverse kosten o.a. salaris der gedelegeerde Commissarissen. Belastingen Betaalde grond- en straatlasten, alsmede sluis- gelden. Erfpachtscanon Reservefonds Na de hieronder voorgestelde dotatie uit de winst 1931 ad Hierin is begrepen f 2.777,50 voor kosten van be heer e. dg. Het bedrag ad f 16.024,52 is het saldo na afboeking van f 1.000,reserve voor onder houd. Deze post is resultante van: Hypotheekrente Rente Mij. „Laan van Meerderv.” Rente kooprecht gronden kassiers 6.764,93 f 36.266,26 f 41.980.79 1.050,40 - f 43.031.19 f 6.131,60 633,33 VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 524