20 4 f 109.252,30 Saldo op 31 December 1930 Huurkwitantiezegels enz. f 5.075,50 Winstverdeeling. 3.271,50 f 110.321,14 964.24 f 109.356,90 104,60 f 109.252,30 Aan dit verslag is een overzichtstaat betreffende de huren toegevoegd, waaruit blijkt, dat wegens onverhuurd f 4.971,52 en wegens oninbaar f 584,39 aan huur werd gederfd. In 1930 be droeg de huurderving ongeveer 3 over 1931 circa 41/» van de bruto huren. De resultaten der verhuring waren derhalve over het verslagjaar iets ongunstiger. Kooprecht bouwterrein Een gedeelte van de som, waartegen het bouw terrein te Kijkduin werd verkocht. Aangezien dit bedrag, indien koopster niet medewerkt tot transport, verbeurd zal zijn, kan het, daar de resteerende koopsom hooger is dan de balans waarde van het betreffend actief, als winst worden opgevoerd. Wij adviseeren Uw College, gelet op artikel 20 der Statuten, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders de volgende winstverdeeling voor te stellen: Netto winst 1931 6 dividend over f 50.000, Dividendbelasting en toe te voegen aan het Reservefondsf 20.120,37 Tevens adviseeren wij Uw College de jaarrekeningen 1931 van „Stedelijk Belang” goed te keuren. ’s-G ravenhage, Mei 1932. De Gedelegeerde Commissarissen, H. P. C. ZANEN. P. BAKKER SCHUT. f 23.391,87 f 3.000,— 271,50 Baten. Huuropbrengst Ontvangen in 1931f 110.107,43 Per saldo te vorderen op 31 Dec. ’31 213,71 VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 525