54 HOOFDSTUK VII. OPENBARE GEZONDHEID. Gezondheids toestand. Dierenbescher ming. Volksbond tegen Drankmisbruik, afd. ’s-Gravenhage. De af- deeling welke een koffiehuis met hotel exploiteert telde aan het einde van het jaar 335 leden. Consultatiebureau voor Alcoholisme. Het aantal nieuwe pa tiënten bedroeg 111, terwijl met 47 patiënten de behandeling werd voortgezet; onder deze 158 personen bevonden zich 4 vrouwen. In 84 gevallen was een vonnis de reden van aanmel ding, terwijl in 57 gevallen de aanmelding uit eigen beweging geschiedde. 60 van de gevallen van alcoholisme had een gun- stigen afloop. Verscheidene patiënten sloten zich bij een geheel- onthoudersvereeniging aan of werden, zonder aangesloten te zijn, geheelonthouder. Wekelijks werd één zitting gehouden te ’s-Gra venhage en één te Scheveningen. De ontvangsten bedroegen f 3.832,56, de uitgaven f 3.214,56; batig saldo: f 618, De afd. ’s-Gravenhage van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren behandelde gedurende het jaar 1931 1268 klachten over slechte behandeling van honden, paarden, katten enz. Door bemiddeling der Vereeniging werden vele zwerf katten pijnloos afgemaakt. In het asyl der Vereeniging Nederlandsch Toevluchtsoord voor Noodlijdende Dieren werden in 1931 gebracht 1201 zwer vende dieren, terwijl bij de politiebureaux werden opgehaald 934 honden, 1 006 katten en 48 andere huisdieren, totaal 1988 dieren, met een totaal aantal verpleegdagen van 19 067. Aan liefhebbers werden afgestaan 329 dieren; door eigenaren werden in het asyl teruggevonden 438 vermiste dieren. Ingé bracht werden 250 voor de hondenbelasting opgevangen honden, waarvan 99 door den eigenaar werden teruggehaald. Kosteloos werden afgemaakt 597 honden en 1 960 katten, op verzoek van de politie 113 honden en 132 katten en op verzoek van eigenaren 1 411 honden en 2 310 katten, totaal 6 523 dieren, terwijl bij of voor de politie werden opgeliaald 202 cadavers van huisdieren. Voor ongevallen op den openbaren weg (overriding of verwon ding van honden of katten) werd op alarm der politie 346 en op alarm van particulieren 152 maal per auto uitgerukt en hulp verleend. De dierenarts verleende 1 602 consulten. Het aantal leden der Vereeniging bedroeg op 1 Januari 1932 225. De gezondheidstoestand in de Gemeente was in 1931 gunstig; het sterftecijfer was iets hooger dan het vorige jaar, nl. 9,7 tegen 8,9 Voor den gezondheidstoestand wordt verder verwezen naar het verslag van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezond-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 52